بررسی تأثیر روش درمانی منطقی ـ هیجانی ـ رفتاری بر كاهش اضطراب امتحان دانشجویان
چهارشنبه, 09 فروردين, 1396
ثبت نام
فروش انواع تشک بادی، تخت خواب بادی، استخر بادی و قایق بادی در فروشگاه اینتکس فروش انواع لپ تاپ، نوت بوک و تبلت بهینه سازی سایت، ارتقاء سایت و سئو طراحی سایت و طراحی پرتال

شما در اين صفحه هستيد >> مقالات  




بانك اطلاعات مقالات روانشناسي و مشاوره
04
بررسی تأثیر روش درمانی منطقی ـ هیجانی ـ رفتاری بر كاهش اضطراب امتحان دانشجویان

بررسی تأثیر روش درمانی منطقی ـ هیجانی ـ رفتاری بر كاهش اضطراب امتحان دانشجویان

 

محبوبه چین‌آوه، بهناز باغبانباشی

 دانشگاه آزاد اسلامی ـ واحد ارسنجان

 

مقدمه

اضطراب امتحان اصطلاحی است كه به نوعی اضطراب یا هراس اجتماعی خاص اشاره دارد كه فرد را در باره توانائیهیش دچار تردید می‌كند و پیامد آن كاهش توان مقابله با موفقیتهی ارزیابی كننده، حل مشكلات و تقلیل كارآمدی تحصیلی است. اغلب تحقیقات وجود همبستگی منفی بین سطح اضطراب و بازدة تحصیلی را مورد تیید قرار داده‌اند (ریچاردسون 1990). افرادی كه داری اضطراب امتحان بالا هستند توجه خود را بین متغیرهی مربوط به خود  و متغیرهی مربوط به امتحان تقسیم می‌كنند و برعكس اگر فرد داری اضطراب پیین باشد، توجه خود را بیشتر و كاملتر بر امتحان متمركز می‌كند (فیلت و گودچیلد 1997). تحقیقات متعددی از جمله هارجو واپلر (1997) و یزیجزو رویگ (1997) نشان داده‌اند كه اضطراب امتحان بر فریند شناختی اثر می‌گذارد. فرد در مقابله با ین اضطراب، علاوه بر پاسخهی رفتاری، پاسخهی شناختی می‌دهد. ین قبیل پاسخها ممكن است بصورت تقلیل توجه و تمركز، افزیش فراموشی و حواسپرتی افزیش میزان خطا، تقلیل ظرفیت خلاقیت، غیرقابل پیش‌بینی شدن سرعت پاسخها، كاهش قدرت سازماندهی و نقصان حافظه كوتاه مدت و بلند مدت آشكار شود. بیل و جانسون (1990) نشان داده‌اند كه در گروه كثیری از دانشجویان هنگام موقعیت امتحان، اضطراب گسترده‌ی بوجود می‌ید و موجبات تقلیل كارآمدی تحصیلی و به تبع آن، افسردگی آنها را فراهم می‌سازد و جامعه را از بخش قابل توجهی از نیروی انسانی خود محروم می‌سازد. بنابرین متمیز كردن ین گروه از دانشجویان ضروری به نظر می‌رسد تا بتوان با استفاده از فنون درمانگری متفاوت به كاهش اضطراب آنها پرداخت و مانعی در راه شكستها و پریشانیهی حاصل از ین اضطراب را یجاد كرد. یكی از اجزی مهم در كنار آمدن با اضطراب امتحان ین است كه افكار منفی متوقف شود (مركز مشاوره دانشجویان گلتدن 2000). باندو دریدن (2000) نشان دادند دانشجویانی كه داری تفكرات غیرمنطقی بیشتری هستند، مضطرب‌تر، افسرده‌تر، آشفته‌تر و كم ‌بنیه‌تر از سیر دانشجویان می‌باشند. یكی از دیدگاههیی كه اخیراً در ارتباط با كاهش چنین افكاری مورد توجه بسیار قرار گرفته، مكتب روان‌درمانی "منطقی ـ هیجانی ـ رفتاری" (آلبرت الیس ) است. بر اساس پیش‌فرضهی بنیادی ین روش درمانگری، هیجانهی ما از عقید، ارزیابیها، تفسیرها و واكنشهی ما نسبت به موقعیت‌هی زندگی ناشی می‌شود. (الیس 1993، باند2000). زیگر و لس‌لی (2003) نشان دادند افرادی كه داری تفكرات غیرمنطقی و باورهی غیرعقلانی بیشتری هستند با استرس و دردسرهی روزانه بیشتری مواجه هستند. آزمودنیهیی كه در ین پژوهش نمرات بالیی در تفكر غیرمنطقی داشتند بطور معناداری دفعات بیشتری، روبرو شدن با دردسرها را گزارش كردند. نتیج پژوهش روسین و نلسون (1983) تأثیر خودگویی منطقی و غیرمنطقی بر سطوح اضطراب و بهبود عملكرد را نشان داد. از آنجیی كه اضطراب امتحان یك اختلال قابل درمان است و از طریق درمان، یادگیرنده تغییرات رفتاری را یاد می‌گیرد، هدف پژوهش حاضر پاسخ دادن به ین سؤال است كه روش "منطقی ـ هیجانی ـ رفتاری" به عنوان یك شیوه از درمان شناختی و یك درمان مراجع محور یا می‌تواند در مراكز مشاوره دانشجویی كارآ باشد؟

 

روش پژوهش

 

الف)طرح كلی پژوهش: پژوهش حاضر از نوع تحقیقات آزمیش حقیقی است و داری دو گروه كنترل و آزمیشی همراه با پیش‌آزمون و پس‌آزمون می‌باشد.

 

ب)جامعه و نمونه آماری: از بین دانشجویان بخش فیزیك دانشگاه شیراز تعداد 23 نفر كه اضطراب امتحان بیمارگونه داشتند انتخاب شدند.

 

ج)ابزار اندازه‌گیری: در ین پژوهش از دو پرسشنامه استفاده شده است:1-پرسشنامه "باورهی غیرمنطقی" كه توسط برنارد در سال 1988 با 44 ماده به منظور نشان دادن افكار غیرمنطقی تهیه گردید. هر ماده داری 5 گزینه (از كاملاً مخالفم تا موافقم) می‌باشد. نمره 92 به پیین نشان‌دهنده افكار طبیعی و از نمره 129 به بالا نشان‌دهنده افكار غیرمنطقی است. 2-پرسشنامه 37 ماده‌ی اضطراب امتحان ساراسون (1962) بری اندازه‌گیری اضطراب امتحان بكار گرفته شد. ماده‌هی ین پرسشنامه بصورت صفر و یك نمره‌گذاری می‌شود. در یك تحقیق هنجاریابی ین پرسشنامه بر روی گروه دانشجو میانگین 2/13 با انحراف معیار 9/6 بدست آمده است. بنابرین وجود نمرات بالاتر از 20 در ین مقیاس نشانگر وجود اضطراب امتحان بیمارگونه است.

 

د)روش اجرا: قبل از امتحان پیان ترم، تعدادی از دانشجویان بخش فیزیك دانشگاه شیراز به پرسشنامه اضطراب امتحان ساراسون پاسخ دادند. 23 نفر از دانشجویان كه اضطراب امتحان بیمارگونه داشتند برگزیده و پرسشنامه "باورهی غیرمنطقی" را تكمیل نمودند. سپس بطور تصادفی به دو گروه كنترل و آزمیش تقسیم دند. دانشجویان گروه‌ آزمیش به مدت 8 جلسه تحت درمان روش (REBT) قرار گرفتند. آنگاه هر دو گروه كنترل و آزمیشی مجدداً پرسشنامه "باورهی غیرمنطقی" و "اضطراب امتحان" را تكمیل نمودند.

 

هـ) روش آماری: از طریق آزمون تی مستقل داده‌ها مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت.

 

نتیج

 

جدول 1 میانگین نمرات "باورهی غیرمنطقی" و "اضطراب امتحان" گروه آزمیشی و كنترل

آزمونها

گروهها

پیش‌آزمون

باورهی غیر منطقی

پس آزمون

باورهی غیرمنطقی

پیش‌آزمون

اضطراب امتحان

پس آزمون

اضطراب امتحان

آزمیشی

6/137=

11= n

7/98=

11=n

3/21=

11=n

4/16=

11=n

كنترل

9/135=

12=n

137=

12=n

1/22=

12=n

9/21=

12=n

 

جدول 2 مقیسه میانگین نمرات "باورهی غیرمنطقی" گروه آزمیشی و كنترل در پس‌آزمون

تعداد

میانگین

شاخص

درجه آزادی

سطح معنی داری

گروه آزمیشی

11

7/98

07/3

21

005/0

گروه كنترل

12

137

 

 

 

جدول 3 مقیسه میانگین نمرات "اضطراب امتحان"  گروه آزمیشی و كنترل در پس clآزمون

تعداد

میانگین

شاخص

درجه‌آزادی

سطح معنی‌داری

گروه آزمیشی

11

4/16

98/2

21

01/0

گروه كنترل

12

9/21

 

بحث و نتیجه‌گیری

پژوهشهی متعددی در مورد غلبه بر اضطراب امتحان تدارك دیده شده است. درمانگریهی متمركز بر اختلال، بخصوص درمانگریهی شناختی توانسته‌اند بیش از روشهی دیگر به مبتلیان به اختلالات اضطرابی تعمیم یافته، كمك كنند (بك 1996). با توجه به ین موضوع فرضیه پژوهش حاضر بدینگونه تدوین شد كه: "روش درمانی منطقی ـ هیجانی ـ رفتاری در كاهش و درمان اضطراب امتحان مؤثر است".

همانطور كه در جدول (1) ملاحظه می‌شود آزمودنیها همگی قبل از اجری شیوه درمانی داری نمرات بالیی در باورها و تفكرات غیرمنطقی و اضطراب امتحان بیمارگونه می‌باشند.

لیكن پس از 8 جلسه روان درمانی از طریق روش "منطقی ـ هیجانی ـ رفتاری" در گروه آزمیشی كاهش زیادی در باورهی غیرمنطقی و اضطراب امتحان مشاهده می‌شود وین تفاوت در سطح (005/P< و 01/P<) معنی‌دار است ( به جداول 2 و 3 مراجعه شود). ین نتیج با نتیج پژوهش ویلداف (1999) و ویلدجی (1996) و سیلورمن (1992) همسو می‌باشد. به گفته الیس (2004) هدف كلی درمان منطقی ـ هیجانی ـ رفتاری شامل به حداقل رسانیدن نظرگاه اصلی مددجو در زمینه خود مغلوب‌سازی و یاری دادن به او جهت كسب فلسفه‌ی قابل انعطاف‌تر و واقعی‌تر در مورد حیات است. دو هدف مهم دیگر ین روش، عبارتند از: كاستن اضطراب (سرزنش كردن خود)، و خصومت (سرزنش كردن دیگران و جهان) مددجو، و آشنا ساختن او با شیوه‌هی مناسب مشاهده و ارزیابی خود است. در فریند درمان، به مددجو كمك می‌شود تا افكار غیرمنطقی را تشخیص دهد و به جی آن اندیشه‌هی سازنده و منطقی قرار دهد. نتیج پژوهش حاضر و پژوهشهی مشابه نشان می‌دهند در مشاوره با دانشجویانی كه از اضطراب امتحان بیمارگونه رنج می‌برند می‌توان از روش (REBT) به عنوان یك روش درمانی مؤثر بهره جست.

تعداد امتیازات: (2) Article Rating
تعداد مشاهده خبر: (1715)
کد خبر: 77

RSS comment feed نظرات ارسال شده

هم اکنون هیچ نظری ارسال نشده است. شما می توانید اولین نظردهنده باشد.

ارسال نظر جدید

نام (الزامی)

ایمیل (الزامی)

کد CAPTCHA
Enter the code shown above:

خرید شارژ مستقیم تلفن همراه: خرید شارژ ایرانسل، خرید شارژ همراه اول، خرید شارژ رایتل، خرید شارژ تالیا

سئو و بهینه سازی سایت

طراحی سایت

مبمل و مبلمان استیل

خرید و فروش انواع سنگ





صفحه اصلی پورتال اینفوپرشیا فروشگاه آنلاین اینفوپرشیا خرید و فروش نام دامنه (دامین) طراحی سایت و طراحی پرتال سئو و بهینه سازی سایت
آژانس مسافرتی، ویزا و اقامت صنایع دستی ایرانی طلا و جواهرات ایرانی تجهیزات و خدمات شبکه تبلیغات آنلاین و بازاریابی اینترنتی
اخبار، روزنامه ها و خبرگزاری ها دانشگاه ها و پارک های علم و فناوری بیمارستان ها و مراکز درمانی سازمان ها و نهادهای دولتی گالری تصاویر اینفو پرشیا
سمینارها و کنگره های علمی انتشارات و مقالات علمی روانشناسی، مشاوره و بهداشت روان خانه های هوشمند حمایت از ایده های نو و ابتکاری
بهترین دایرکتوری وب تشریحی

سایت ها و پیوندهای تبلیغاتی
استخر بادی تخت بادی تشک بادی قایق بادی تخت خواب بادی
ثبت شرکت گواهینامه ایزو استاندارد محصول اروپا فلزیاب فهرست روزنامه های ایران
سئو طراحی سایت خدمات هاست و سرور مجازی سئو مرکز مشاوره آرمانا
بیمه تور لحظه آخری خرید شارژ ایرانسل، همراه اول، رایتل دانلود آهنگ جدید اطلاعات پرواز
دکوراسیون منزل پخش زنده اطلاعات پرواز نقشه تهران مرکز مشاوره روان آوا