بررسی جرات ورزی و عزت نفس در دانشجویان سیگاری و غیر سیگاری دانشگاه آزاد اسلامی گناباد
چهارشنبه, 09 فروردين, 1396
ثبت نام
فروش انواع تشک بادی، تخت خواب بادی، استخر بادی و قایق بادی در فروشگاه اینتکس فروش انواع لپ تاپ، نوت بوک و تبلت بهینه سازی سایت، ارتقاء سایت و سئو طراحی سایت و طراحی پرتال

شما در اين صفحه هستيد >> مقالات  
بانك اطلاعات مقالات روانشناسي و مشاوره
04
بررسی جرات ورزی و عزت نفس در دانشجویان سیگاری و غیر سیگاری

بررسی جرات ورزی و عزت نفس در دانشجویان سیگاری و غیر سیگاری دانشگاه آزاد اسلامی گناباد

 

جهانشیر توكلی زاده1، مریم مقیمیان2

1. دانشکده علوم پزشکی گناباد

2. دانشکده علوم پزشکی گناابد

 

مقدمه

 اعتیاد به سیگاربه عنوان ریج ترین،  ارزان ترین و سمی ترین ماده اعتیاد آور به شمار رفته و زمینه ساز اعتیاد به سایر مواد محسوب می شود. مصرف سیگار داری عوارض زیان بار جسمی، روانی و اقتصادی است . بر اساس بررسی هی انجام شده در هر نخ سیگار4000 ماده شیمییی وجود دارد كه 60 ماده آن سرطان زااست. همچنین سیگار علت عمده سرطان ریه ، فشار خون و زخم های گوارشی بوده، و در كاهش قدرت دید و اختلالات چشمی  ،آسم ، تشدید دیابت ، كاهش شنویی، بیماریهی قلب و عروق، سكته مغزی  و بیماریهی دهان ودندان  نقش دارد .

 

بر اساس بررسی هی صورت گرفته مرگ ناشی از ین ماده ازمرگ ناشی از یدز، مصارف قانونی و غیر قانونی دارو و  حوادث ترافیك و خودكشی بالاتر است. بررسی ی كه در آمریكا  انجام گرفته نشان می دهد كه جوانان معتاد به سیگار بی قرار، مضطرب و بد اخلاق هستند و به احتمال 70 درصد زود تراز سیر افراد می میرند. سیگار كشیدن درنوجونی همچنین اضطراب دوران جوانی را افزیش می دهد نتیج پژوهشها نشان داده است نوجوانانی كه روزانه دست كم یك بسته سیگار می كشند 6 برابر دیگران در دوره جوانی دچار انزواطلبی می شوند ، 5 برابر بیشتر به وحشت مبتلا گردیده و 15 برابر دیگران مضطرب و نگران هستند .

 

از نظر اقتصادی مصرف دخانیات صدمات مالی جبران ناپذ یری برای خانواده و اجتماع بدنبال دارد، بر اساس مطالعات در خانوار هی فقیر، یك سوم از در آمد خانوار صرف استعمال دخانیات می شود . در ضمن با احتساب 12 درصد جمعیت سیگاری كشور می توان گفت سالانه حدود 54 میلیارد نخ سیگار به ارزش 10 هزار میلیارد ریال به كشور زیان می رسد

 

بررسی های شیوع نشان می دهد، 6/28 درصد مردان و 6/3 درصد زنان بالی 15 سال كشور سیگار مصرف می كردند در بررسی دیگری نشان داده شد كه 12 درصد جمعیت 15 تا 65 سال كشور سیگاری هستند. بنابرین با توجه به وسعت، شدت و پیامدهی منفی قابل توجه ین مشكل در جوانان، از آنجائیكه دانشجویان قشر عظیمی از جمعیت جوان فعال و كار آمد فردی كشور را تشكیل می دهد، بررسی ین مساله بعنوان تهدیدی جدی بری سلامتی آنان می تواند مفید  واقع شود . از طرفی با توجه به تاثیر متغیرهی روانشناختی از جمله عزت نفس و جرأت ورزی درابتلا به اعتیاد جوانان كه در پژوهشهی متعددی به اثبات رسیده است، لزوم توجه به ین موضوع با ملاحظه نكات فوق و محدویت پژوهشها در ین زمینه ضرورت دارد . با اثبات چنین متغیرهیی در اعتیاد دانشجویان می توان با راهكاریی مناسب و پیشگیرانه یعنی آموزش بهداشت روانی بویژه در زمینه آموزش جرأت ورزی و عزت نفس ، قاطعیت نفس و اعتماد به نفس دانشجویان را بالابرده و از وسعت و گستردگی مشكل جلوگیری بعمل آورد .

 

روش

 ین بررسی از نوع بررسی هی زمینه یابی است. جامعه آماری را دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی گناباد به تعداد 2900 نفر تشكیل می دهند كه با استفاده از بر آورد حجم نمونه تعداد 279 نفر ازآنها بعنوان نمونه به شیوه تصادفی با استفاده از پرسشنامه هی عزت نفس كوپر اسمیت  و جرأت ورزی مورد بررسی گرفتند. همچنین از برنامه آماری spss درتجزیه وتحلیل داده ها  استفاده شده است.  .

 

نتیج و بحث

 نتیج نشان می دهد8/9 درصد دانشجویان  سیگاری می باشند(4/14 درصد پسران و 1/4  درصددختران). والدین دانشجویان سیگاری از غیر سیگاری بطور معنی داری بیشتر سیگارمی كشیدند
( 3/33 در برابر 7/12 درصد) ، مصرف روزانه 1تا 5 نخ سیگار بیشترین میزان مصرف را در كل نمونه و گروه دختر و پسر تشكیل می داد، همچنین بیشترین میزان مصرف روزانه سیگار در گروههی سنی 20ـ17 ، 23ـ20 و 26ـ23 سال بترتیب مربوط به 5تا 10 نخ و 1 تا 5 نخ ، 5 تا 10 نخ سیگار بوده است همانگونه كه در جدول شماره 1دیده می شود. میانگین نمرات عزت نفس دانشجویان غیر سیگاری (81/37) تنها اندكی از میانگین نمرات عزت نفس دانشجویان سیگاری (46/37) بالاتر بوده است كه ین تفاوت نیز از نظر آماری معنی دار نمی باشد (87/0 P=  و 160 df= 165/0 t= ). اطلاعات بدست آمده از جدول شماره 2نشان می دهد بطور كلی 56 درصد از كل دانشجویان نمره 5-0 كسب كرده اند كه بیانگر ین است كه بری جرات ورزی خود حتماً نیاز به تمرین دارند. 42 درصد دیگر هم نمره 10-6 را دریافت نموده اند كه نشان می دهد وضع جرأت ورزی آنها بد نبوده است ولی تمرین آنرا بهتر می سازد تنها 2 درصد از جمعیت كل دانشجویان در ین زمینه از وضعیت بسیار خوبی بهره مند می باشند. اما مقیسه دانشجویان سیگاری و غیر سیگاری در ین مورد مشخص می سازد 79 درصد دانشجویان سیگاری از جرأت ورزی ضعیفی برخوردار بوده و نیاز به تمرین جرات ورزی دارند ، ین میزان در دانشجویان غیر سیگاری 53 درصد است كه با انجام آزمون آماری ین تفاوت معنی داری بوده است (2 % p= و 83/0 value)

بحث :نتیج پژوهش حاضر در مورد میزان دانشجویان سیگاری (8/9 درصد ) با مطالعات انجام شده در ین زمینه كه آمار افراد سیگاری در جمعیت عمومی را حدود 12 درصد برآورد می كند نزدیك است اما با سیر مطالعات اشاره شده پیین است، كه  بنظر می رسد  میزان شیوع سیگار در دانشجویان نسبت به جمعیت عمومی كمترباشد

یافته های این بررسی در مورد میزان شیوع مصرف سیگار بر حسب جنسیت  که در آن پسران حدود 5/3 برابر بیشتر از دختران سیگار می كشند  با نتیج مطالعه متین تا و همكاران و نتیج بررسی هی داخل كشور مطابقت دارد كه می تواند بیانگر همان گریش كلی بیشتر پسران نسبت به دختران به مصرف سیگار و سیر مواد مخدر باشد . نتیج بررسی حاضر نشان داد دانشجویان سیگاری در مقیسه با دانشجویان غیر سیگاری والدین سیگاری بیشتری داشته اند كه ین یافته ها با نتیج مطالعات كاوبانا ، شیمیی و نیشی اوكا و متین تا و همكارانهماهنگ است هر چند دانشجویان سیگاری در مقیسه با دانشجویان غیر سیگاری برادران و خواهران سیگاری بیشتری داشته اند امین تفاوت از نظر آماری معنی دار نبوده كه نشان
می دهد افراد نمونه در مصرف یا عدم مصرف سیگار از والدین خود بیشترالگوبرداری نموده اند ، بنابرین همكاری والدین در ترك سیگارشان می تواند در برنامه پیشگیری از اعتیاد جوانان كمك نماید

یافته ها نشان داد هیچگونه رابطه معنی داری بین عزت نفس و ابتلاء به سیگار وجود ندارد كه ین یافته با مطالعات كرامپ ، لیلی و آنتونی و كاوباتا ، شیمیی ، نیشی اوكاناهمخوان است، هر چند مطالعات یادشده بر روی كودكان و دانش آموزان  انجام گرفته است،که این فرض را می توان مطرح نمود  ابتلاء به سیگار در سنین و مقاطع تحصیلی پیین ترممکن است بیشتر با عزت نفس پیین همراه باشد هر چند ین موضوع قابل بررسی است .

     نتیج پژوهش حاضر همانند مطالعات باتوین و همكاران و ان جی ان نشان داد بین جرات ورزی و ابتلاء به سیگار رابطه معنی داری وجود دارد كه در آن میزان جرات ورزی در دانشجویان سیگاری پیین تر از دانشجویان غیر سیگاری بوده است. در ین زمینه مشخص گردید 92 درصد از دانشجویان از وضعیت جرات ورزی مناسبی برخوردار نیستند و نیازمند تمرین در ین رابطه هستند كه ین موضوع
می بیست در برنامه هی آموزش بهداشت روانی مورد تاكید قرار گیرد: وجود ارتباط بین ین دومقوله
می تواند با افزیش آموزشهی جرأت ورزی بعنوان یك راهبرد پیشگیرانه از اعتیاد به سیگار عمل کند.

 

جدول1 میانگین نمرات عزت نفس  در دانشجویان سیگاری و غیر سیگاری

میزان P

انحراف معیار

میانگین

دانشجویان

NS

33/5

46/37

سیگاری

49/7

81/37

غیر سیگاری

33/7

78/37

كل

 

جدول 2  توزیع فراوانی نمرات آزمون جرات ورزی در دانشجویان سیگاری  و غیر سیگاری

میزان P

كل

دانشجویان غیر سیگاری

دانشجویان سیگاری

نمرات

درصد

تعداد

درصد

فراوانی

درصد

فراوانی

S

56

121

53

106

79

15

5-0

42

91

44

87

21

4

10-6

2

5

3

5

0

0

15-10

100

217

2/91

198

100

19

كل

 

 

تعداد امتیازات: (3) Article Rating
تعداد مشاهده خبر: (1208)
کد خبر: 73

RSS comment feed نظرات ارسال شده

هم اکنون هیچ نظری ارسال نشده است. شما می توانید اولین نظردهنده باشد.

ارسال نظر جدید

نام (الزامی)

ایمیل (الزامی)

کد CAPTCHA
Enter the code shown above:

خرید شارژ مستقیم تلفن همراه: خرید شارژ ایرانسل، خرید شارژ همراه اول، خرید شارژ رایتل، خرید شارژ تالیا

سئو و بهینه سازی سایت

طراحی سایت

مبمل و مبلمان استیل

خرید و فروش انواع سنگ

صفحه اصلی پورتال اینفوپرشیا فروشگاه آنلاین اینفوپرشیا خرید و فروش نام دامنه (دامین) طراحی سایت و طراحی پرتال سئو و بهینه سازی سایت
آژانس مسافرتی، ویزا و اقامت صنایع دستی ایرانی طلا و جواهرات ایرانی تجهیزات و خدمات شبکه تبلیغات آنلاین و بازاریابی اینترنتی
اخبار، روزنامه ها و خبرگزاری ها دانشگاه ها و پارک های علم و فناوری بیمارستان ها و مراکز درمانی سازمان ها و نهادهای دولتی گالری تصاویر اینفو پرشیا
سمینارها و کنگره های علمی انتشارات و مقالات علمی روانشناسی، مشاوره و بهداشت روان خانه های هوشمند حمایت از ایده های نو و ابتکاری
بهترین دایرکتوری وب تشریحی

سایت ها و پیوندهای تبلیغاتی
استخر بادی تخت بادی تشک بادی قایق بادی تخت خواب بادی
ثبت شرکت گواهینامه ایزو استاندارد محصول اروپا فلزیاب فهرست روزنامه های ایران
سئو طراحی سایت خدمات هاست و سرور مجازی سئو مرکز مشاوره آرمانا
بیمه تور لحظه آخری خرید شارژ ایرانسل، همراه اول، رایتل دانلود آهنگ جدید اطلاعات پرواز
دکوراسیون منزل پخش زنده اطلاعات پرواز نقشه تهران مرکز مشاوره روان آوا