بررسی رابطه سلامت روان و پیبندی به تقیدات دینی (نماز) در دانشجویان
پنجشنبه, 10 فروردين, 1396
ثبت نام
فروش انواع تشک بادی، تخت خواب بادی، استخر بادی و قایق بادی در فروشگاه اینتکس فروش انواع لپ تاپ، نوت بوک و تبلت بهینه سازی سایت، ارتقاء سایت و سئو طراحی سایت و طراحی پرتال

شما در اين صفحه هستيد >> مقالات  
بانك اطلاعات مقالات روانشناسي و مشاوره
04
بررسی رابطه سلامت روان و پایبندی به تقیدات دینی (نماز) در دانشجویان

بررسی رابطه سلامت روان و پیبندی به تقیدات دینی (نماز) در دانشجویان

 

محمد امین جلیلوند

سازمان بهزیستی

 

مقدمه

تعریف سازمان بهداشت جهانی در سال 2001 از سلامت عبارتست از صحت جسمی، روانی، اجتماعی و معنوی.اما مادام که سلامت و بهنجاری اعتقادی حاصل نشود، سلامت روانی هم حاصل نمی شود. بید گفت که رفتار سالم و بهنجار به طور اجمالی رفتار اسلامی فرد مقید و پیبند را نشان می دهد.

 

از نظر روانشناسان، افراد مذهبی به هر نسبت که یمان قوی ومحکم داشته باشند از بیماریهای روانی مصونتر هستند. می دانیم از عوارض زندگی عصر ما که در اثر ضعف یمان مذهبی پدید آمده است، افزیش بیماریهای روانی و عصبی است. اضطراب آنقدر زیاد است که عصر حاضر را " عصر اضطراب" نامیده اند.

 

     با عنیت به ینکه گروه وسیعی از جمعیت ما را جوانان تشکیل می دهند و فرهیختگان ین گروه نیز دانشجویان می باشند که سلامت روانی و گریش دینی آنان تأثیر شگرفی در مقابله با ناهنجاریهای روحی، عاطفی، فرهنگی و .... خواهد داشت، در ین تحقیق از سویی به دنبال بررسی وضعیت پیبندی عملی ین قشر عظیم به نماز و از سوی دیگر در پی شناخت نقش پیبندی عملی به تقیدات مذهبی در سلامت روحی هستیم، چرا که بر مبنای تاکید قرآن کریم و رویات و احادیث متعدد از ائمه اطهار، التزام عملی به اعتقادات مذهبی می تواند حافظی مناسب و مانعی محکم علیه ناملیمات روحی باشد.

 

در پژوهش لو و هاندال بر روی 500 دانشجو که در گروه سنی 16 تا 47 سال قرار داشتند، محققین اظهار کردند که رابطه معناداری بین مذهب و سازگاری با دانشگاه به ویژه در دانشجویان تازه وارد وجود دارد.

    

     والریت ولاری (1995) مدل شناختی  مذهب را ارائه دادند که اعتقادات مذهبی را به سیستم یمنی ـ عصبی  روانی (Psycho – Neuro – Immunologic) پیوند می دهد. بر اساس ین مدل، باورها و نگرش های مذهبی در مؤلفه های شناختی از جمله تفسیر وقیع، خوش بینی و بدبینی و نوع تفکرات تأثیر گذاشته و ین مؤلفه ها نیز به نوبه خود در رابطه بین جسم و ذهن اثر دارد. در نهیت ین تأثیر می تواند از طریق سیستم یمنی ـ عصبی ـ روانی خود را در رفتارهیی نظیر رژیم غذیی و ورزش نشان داده و منجر به سلامتی و بهداشت جسم و روان و افزیش طول عمر گردد.

 

روش

در مطالعه حاضر، 948 نفر از دانشجویان پزشکی دانشگاههای علوم پزشکی تهران، علوم پزشکی یران و شهید بهشتی در سال 1380 به صورت میدانی و مقطعی (Cross – Sectional) مورد مطالعه قرار گرفتند. ین دانشجویان از کلیه مقاطع تحصیلی رشته پزشکی (ترم اول تا دوره دستیاری) به صورت تصادفی سیستماتیک انتخاب شدند و به پرسشنامه های GHQ-28 جهت سنجش ملاکهای سلامت روان شامل علیم جسمانی، اضطراب و اختلال خواب، اختلال در کنش اجتماعی و افسردگی اساسی و نیز پرسشنامه 28 سؤالی سنجش میزان پای بندی عملی به تقیدات مذهبی (نماز) پاسخ دادند.

 

نتیج و یافته ها

الف) نتیج حاصل از بررسی وضعیت سلامت عمومی كل گروه مورد مطالعه

     در ین بخش، نمرات كل گروه در پرسشنامه سلامت عمومی، با توجه به نقطه برش 23 (خط مرزی سلامتی از ناسلامتی) به سه طبقه تقسیم شده و فراوانی و درصد مربوط به هر یك از طبقات در جدول شماره 1 ارائه شده است.

 

جدول 1 توزیع فراوانی طبقه بندی شده نمرات سلامت عمومی دانشجویان

نمره GHQ-28

وضع سلامتی

فراوانی

درصد فراوانی

فراوانی تجمعی

23 ـ 0

سالم

526

55%

55%

37 ـ 24

نسبتاً سالم

276

29%

84%

80 ـ 38

ناسالم (بیمار)

146

15%

100

جمع کل

948

100

 

با توجه به اندازه‌هی بدست آمده از GHQ-28 می‌توان گفت كه جمعاً تعداد 422 نفر یعنی 44% كل دانشجویان، نشانه‌هیی از عدم سلامتی را دارا هستند.

 

ب) نتیج حاصل از بررسی وضعیت گروه مورد مطالعه در مؤلفه‌هی تعیین‌كننده سلامت عمومی

     در ین بخش، نمرات كل گروه در هر یك از مقیاسهی تشكیل دهنده پرسشنامه سلامت عمومی به پنج طبقه تقسیم شده و فراوانی و درصد مربوط به هر یک از طبقات در جدول شماره 2 ارائه شده است.

 

جدول 2  توزیعهای فراوانی طبقه بندی شده دانشجویان در مقیاس های تشکیل دهنده پرسشنامه 28 ماده ای سلامت عمومی

مقدار ویژگی

مورد نظر

علیم جسمانی

علیم اضطراب و بی خوابی

اختلال در کنش اجتماعی

افسردگی اساسی

فراوانی

درصد فراوانی

فراوانی

درصد فراوانی

فراوانی

درصد فراوانی

فراوانی

درصد فراوانی

هیچ

22

3/2%

85

9%

4

44/0%

295

31%

کم

317

4/33%

228

1/24%

53

59/5%

287

3/30%

متوسط

184

4/19%

186

6/19%

101

6/10%

100

6/10%

زیاد

370

39%

393

5/41%

698

6/73%

211

3/22%

خیلی زیاد

55

8/5%

56

9/5%

92

7/9%

55

8/5%

جمع کل

948

100

948

100

948

100

948

100

 

ج ـ نتیج حاصل از بررسی وضعیت گروه مورد مطالعه در مؤلفه‌هی معین نماز:

     در ین قسمت، نمرات كل گروه در هر یك از مقیاسهی تشكیل دهنده پرسشنامه به پنج طبقه تقسیم شد:

     بی‌نماز نمره 17 ـ 0، 41 نفر(3/4 درصد)؛ نماز خوان ضعیف نمره 30 ـ 18، 90 نفر (5/9 درصد)؛ نماز خوان در حد متوسط نمره 43 ـ 31، 299 نفر (5/31 درصد)؛ نماز خوان در حد خوب نمره 56 ـ 46، 426 نفر (7/44 درصد)؛ نماز خوان كاملاً مقید نمره 79 ـ 57 (9/9 درصد). بر ین اساس چنانچه از حد متوسط به بالا را دانشجوی نمازخوان بحساب آوریم، 817 نفر یعنی حدود 86% آزمودنیها پیبندی لازم به نماز را دارا می‌باشند.

 

جدول 3  توزیعهای فراوانی طبقه بندی شده نمرات دانشجویان در پرسشنامه 28 ماده نماز

وضعیت نمازخوانی

فراوانی

درصد فراوانی

درصد فراوانی جمعی

بی نماز 17 ـ 0

41

4/4%

3/4%

ضعیف 30 ـ 18

90

5/9%

8/13%

متوسط 43 ـ 31

299

5/31%

4/45%

خوب 56 ـ 44

424

7/44%

1/90%

قوی 69 ـ 57

94

9/9%

100%

جمع کل

948

100%

 

بحث

در مورد ارتباط متغیرهای سلامت روان و پای بندی به اعتقادات دینی رابطه معکوس (01/0p<) وجود وجود دارد که با یافته های بهرامی (1373) و اسلامی (1375) همخوانی دارد.

در هر 5 حالت خرده مقیاس سلامت روان بین پسران و دختران تفاوت معناداری (01/0p<) وجود دارد و نمره دختر ها در همه حالات پائین تر است. یعنی دختر ها از سلامت روان کمتری برخوردارند که ین مسئله با یافته های ولج موس و تبز (1991)، کنی و دونالدسون (1991)، گرانتز (1991) و لویدگرترل (1984) همخوانی دارد.

تفاوت معناداری بر اساس جنسیت در میزان پای بندی عملی به تقیدات مذهبی مشاهده نمی شود. یعنی تراز نمازخوانی هر دو گروه در یک حدود می باشد که ین مسئله با یافته های سلیمانپور (1369) و اسلامی (1376) مطابقت دارد.

همچنین رابطه معناداری بین دانشگاه محل تحصیل و دو متغیر وضعیت نمازخوانی و سلامت روان شده بدست نیامد که با یافته های سلیمانپور (1369) همخوانی دارد.

 

تعداد امتیازات: (3) Article Rating
تعداد مشاهده خبر: (1609)
کد خبر: 75

RSS comment feed نظرات ارسال شده

هم اکنون هیچ نظری ارسال نشده است. شما می توانید اولین نظردهنده باشد.

ارسال نظر جدید

نام (الزامی)

ایمیل (الزامی)

کد CAPTCHA
Enter the code shown above:

خرید شارژ مستقیم تلفن همراه: خرید شارژ ایرانسل، خرید شارژ همراه اول، خرید شارژ رایتل، خرید شارژ تالیا

سئو و بهینه سازی سایت

طراحی سایت

مبمل و مبلمان استیل

خرید و فروش انواع سنگ

صفحه اصلی پورتال اینفوپرشیا فروشگاه آنلاین اینفوپرشیا خرید و فروش نام دامنه (دامین) طراحی سایت و طراحی پرتال سئو و بهینه سازی سایت
آژانس مسافرتی، ویزا و اقامت صنایع دستی ایرانی طلا و جواهرات ایرانی تجهیزات و خدمات شبکه تبلیغات آنلاین و بازاریابی اینترنتی
اخبار، روزنامه ها و خبرگزاری ها دانشگاه ها و پارک های علم و فناوری بیمارستان ها و مراکز درمانی سازمان ها و نهادهای دولتی گالری تصاویر اینفو پرشیا
سمینارها و کنگره های علمی انتشارات و مقالات علمی روانشناسی، مشاوره و بهداشت روان خانه های هوشمند حمایت از ایده های نو و ابتکاری
بهترین دایرکتوری وب تشریحی

سایت ها و پیوندهای تبلیغاتی
استخر بادی تخت بادی تشک بادی قایق بادی تخت خواب بادی
ثبت شرکت گواهینامه ایزو استاندارد محصول اروپا فلزیاب فهرست روزنامه های ایران
سئو طراحی سایت خدمات هاست و سرور مجازی سئو مرکز مشاوره آرمانا
بیمه تور لحظه آخری خرید شارژ ایرانسل، همراه اول، رایتل دانلود آهنگ جدید اطلاعات پرواز
دکوراسیون منزل پخش زنده اطلاعات پرواز نقشه تهران مرکز مشاوره روان آوا