بررسی سلامت روان دانشجویان ورودی جدید سال تحصیلی 1384-1383 دانشگاههای تحت پوشش وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری
چهارشنبه, 09 فروردين, 1396
ثبت نام
فروش انواع تشک بادی، تخت خواب بادی، استخر بادی و قایق بادی در فروشگاه اینتکس فروش انواع لپ تاپ، نوت بوک و تبلت بهینه سازی سایت، ارتقاء سایت و سئو طراحی سایت و طراحی پرتال

شما در اين صفحه هستيد >> مقالات  
بانك اطلاعات مقالات روانشناسي و مشاوره
04
بررسی سلامت روان دانشجویان ورودی جدید سال تحصیلی 1384-1383 دانشگاههای تحت پوشش وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری

بررسی سلامت روان دانشجویان ورودی جدید سال تحصیلی 1384-1383 دانشگاههای تحت پوشش وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری[1]

 

حمید پورشریفی1، حمید پیروی2، دکتر فرهاد طارمیان3، فریبا زرانی4 و معصومه وقار5

1. دانشگاه تبریز

2. دانشگاه تهران

                   3. دانشگاه علوم پزشکی زنجان

    4. دانشگاه پیام نور

                          5. دفتر مرکزی مشاوره وزارت علوم

 

مقدمه

به تعبیری، ارتقاء بهداشت روان ، از طریق کاهش عوامل خطر و افزایش عوامل محافظت کننده میسر می گردد.  عدم‌ مطالعه‌ و  بررسی‌ عوامل‌ و علل‌ زمینه‌ساز و آشكار كننده‌ و فقدان‌ برنامه‌ ریزی‌هی‌ بلند مدت‌ و جامع‌ و  هممچنین‌  برنامه‌هی‌ متمركز و مقطعی‌،  حامل‌  پی‌آمدهی‌ بسیار ناگوار و نگران‌ كننده‌ ی‌  خواهد بود. ازهمین منظر دانشگاهها به عنوان منابع اصلی تغذیه‌كننده و حمیت‌كننده دانشجویان نقش عمده‌ی در شناسیی و ارتقا توانمندی‌ها و پیشگیری از آسیبها و ناكارآمدی‌هی تهدیدكننده آنها دارند.

 

     بر این اساس آگاهی از وضعیت سلامت روان دانشجویان هنگام ورود به دانشگاه و شناسیی دانشجویانی که به لحاظ عدم بر خورداری از مهارت های مقابله ای مناسب و حمایت های اجتماعی، در معرض خطر می باشند ، همچنین شناسایی علایم و نشانه های آسیب پذیری در برابر اقدام به خود کشی و مصرف مواد، می تواند   مسئولان و برنامه ریزان  دانشگاه‌ها را در تدارك برنامه‌هی پیشگیرانه و اقدامات مداخله‌ی هرچه مؤثرتر جهت تأمین و ارتقای سلامت روان دانشجویان یاری دهد.

 

     پژوهش حاضر ، به منظور آگاهی از نیمرخ سلامت روان دانشجویان هنگام ورود به دانشگاهها و شناسیی میزان آسیب‌پذیری آنها در برابر مصرف مواد و خودكشی و بررسی عوامل خطرساز و محافظت كننده دانشجویان در برابر آسیبهی روانی و اجتماعی ، انجام گرفته است.

     جامعه مورد نظر در این پژوهش کلیه دانشجویان دانشگاههای تحت پوشش وزارت علوم ، به استثنای دانشجویان دانشگاههای پیام نور و جامع علمی کاربردی هستند که  در کنکور سال تحصیلی 84-83 پذیرفته شده اند. نمونه آماری کلیه دانشجویان یادشده می باشند که در محدوده زمانی ثبت نام به دانشگاهها مراجعه کرده است که جمعا 44094 نفر هستند . بر این اساس، در پژوهش حاضر نمونه برابر جامعه تلقی می شود.  

 

با توجه به اینکه هیچکدام از ابزارهای پژوهشی موجود، رسیدن به اهداف پژوهشی مورد نظر را تأمین نمی کرد، بر این اساس، پرسشنامه ای محقق ساخته که مشتمل بر 96 سئوال بود جهت سنجش متغیرهای مورد نظر طراحی گردید. در این پرسشنامه علاوه بر متغیرهای دموگرافیک ، از مقیاس های سلامت روان، حمایت اجتماعی ، شیوه مقابله با استرس،  احتمال خودکشی و احتمال مصرف مواد ، همچنین از سئوالات مرتبط با علاقمندی به رشته انتخابی ، نگرش نسبت به مشاور و میزان آشنایی با راههای انتقال ایدزتشکیل شده بود. مقیاس سلامت روان ، همان سئوالات پرسشنامه GHQ  دوازده سئوالی بود که روایی و پایایی آن قبلا بدست آمده است (به عنوان مثال، منتظری و همکاران، 2003).مقیاس شیوه مقابله با استرس ، بخشی از سئوالات "سیاهه مقابله با شرایط استرس زا " است که توسط ایندلر و پارکر (1994) تدوین شده و روایی و پایایی آن بدست آمده است. مقیاس های احتمال خودکشی و احتمال مصرف مواد، به صورت کاملا محقق ساخته و به استناد پیشینه مرتبط با عوامل خطر خودکشی و مصرف مواد تدوین و به منظور بررسی روایی از نظرات صاحبنظران در این خصوص استفاده شد. به منظور بررسی روایی این مقیاسه ها اقداماتی انجام گرفته است که در گزارش کشوری و نیز مقاله اصلی ارایه شده است .علاوه بر نظرخواهی از صاحبنظران و مسئولان اجرایی، پرسشنامه قبل از اجرا، در سه دانشگاه تهران، علم وصنعت ایران و علامه طباطبایی بر روی یک نمونه 110 نفری از دانشجویان اجرا گردید تا روشنی و قابل فهم بودن سئوالات بررسی شود.

 

      با توجه به مجموعه دلایلی ، اجرای پرسشنامه در لحظه ثبت نام مدنظر بود و نظر بر اینکه در مدت زمان ثبت نام احتمال وجود عوامل مخلی از قبیل خستگی و اضطراب وجود داشت به همین منظور تمهیداتی در خصوص شرایط اجرا و در نظر گرفتن مکان مناسبی برای اجرا فراهم گردید و بعد از هماهنگی ها با مسئولین اجرایی دانشگاهها، آموزش کارشناسان مراکز مشاوره دانشجویی در خصوص نحوه اجرا و نیز ارسال دستورالعمل های مرتبط ، اجرای پرسشنامه در شرایط نسبتا یکسان و طی چرخه ثبت نام، فاصله زمانی آخرین هفته شهریور و اولین هفته مهرماه 1383،  در کلیه دانشگاههای نمونه آماری انجام پذیرفت.

 

    بعد از جمع آوری پرسشنامه ها ، بررسی های اولیه بر روی آنها انجام پذیرفته و پرسشنامه های کامل و بی عیب و نقص ، کدگذاری و توسط نرم افزاری که به منظور صحت ورود این داده ها طراحی شده بود در نرم افزار آماری spss11.5 وارد گردیده و مورد تحلیل قرار گرفتند. به منظور ساختن مقیاس های احتمال خودکشی و احتمال مصرف مواد از  رگرسیون Binary Logestic و رگرسیون  Multinominal Logesticاستفاده گردید.  بر این اساس مقیاس های احتمال خودکشی واحتمال مصرف مواد، جداگانه از مجموع سئوالات مرتبط ،  با اعمال ضرایب حاصل از کسربرتری های بدست آمده از رگرسیون که وزن هر سئوال یا گزینه را تشکیل می دادند بدست آمد. در مورد تجریه تحلیل آماری داده ها ، با توجه به اینکه نمونه برابر جامعه تلقی می شد، نیازی به استفاده از آزمونهای آماری احساس نگردید و به جداول فراوانی ، نمودار، درصد و شاخص های آماری مرکزی مثل میانگین و پراکندگی مثل انحراف استاندارد بسنده شد.

 

بررسی سیمای آماری پژوهش نشان داد که دانشگاه تهران با 2779 نفر (3/6درصد)  بیشترین و دانشگاه هنر اسلامی تبریز با  68 نفر (2/0درصد) کمترین بخش نمونه را به خود اختصاص داده است. سن پاسخ دهنده ها، از  میانگین 14/19 و انحراف استاندارد 66/1 ،و  معدل دیپلم یا پیش دانشگاهی آنها، از  میانگین 50/17 و انحراف استاندارد 78/1 برخوردار بود.توزیع نمونه از نظر جنسیت به ترتیب عبارت است از مونث (59 درصد) ، و مذکر (41 درصد) ؛از نظر وضعیت تأهل، مجرد (97.8 درصد)، و متاهل (2.2 درصد) ؛ از نظر رشته دبیرستانی، ریاضی (49.5 درصد)، تجربی (25.8 درصد)، انسانی (23.8درصد)، فنی حرفه ای (0.8 درصد) و کاردانش (0.2 درصد)؛ از نظر نوع پذیرش در دانشگاه ، روزانه (70 درصد)، و شبانه (30 درصد) ؛  از نظر سهمیه پذیرفته شده در دانشگاه، مناطق (93.7 درصد)، شاهد (3.1 درصد)، خانواده شهدا (1.1درصد) و ایثارگران(0.3 درصد)؛ از نظر گروه آزمایشی پذیرفته شده در دانشگاه ، علوم ریاضی و فنی (41.6 درصد)، علوم انسانی (28.2 درصد)، علوم تجربی (23.6درصد)، زبانهای خارجی(3.9 درصد) و هنر (2.6 درصد) ؛ از نظر محل سکونت ، غیربومی(61.7 درصد)، و بومی (38.3 درصد).

 

     بررسی برخی از سئوالهای مهم نشان می دهند که :

 

-  20.2 درصد دانشجویان ورودی 83 یعنی یک چهارم از آنها رشته انتخابی را مورد علاقه خود نمی دانند.

-   11.5 درصد دانشجویان ورودی 83 معتقدند کسی را ندارند که به هنگام مشکلات عملا از آنها حمایت کند.

-   به نظر 96.7 درصد دانشجویان ورودی 83 ، هر فردی می تواند برای حل مشکلات خود از مشاور کمک بگیرد.

-   7.5 درصد از دانشجویان ورودی 83 داشتن فکر قبلی صدمه زدن به خود را تایید کرده اند.

-    4 درصد از دانشجویان ورودی 83 اقدام آگاهانه قبلی آسیب  به خود را تایید کرده اند.

-         2 درصد از دانشجویان ورودی 83 از بیماری جدی جسمانی رنج می برند.

-  3.9  درصد از دانشجویان ورودی 83 قبلا به دلیل سابقه مشکلات روحی روانی به پزشک مراجعه کرده اند.

-  22.6 درصد از دانشجویان ورودی 83 طی تکمیل پرسشنامه ذکر کرده اند که اخیرا در روابط عاطفی دچار شکست شده اند.

-  31.8 درصد از دانشجویان ورودی 83 طی تکمیل پرسشنامه ذکر کرده اند که اخیرابا مشکلی مواجه شده اند که احساس می کنند به بن بست رسیده اند.

-  6.8 درصد از دانشجویان ورودی 83 مطرح کرده اند که یکی از دوستان و یا بستگان آنها قبلا اقدام به خودکشی کرده است.

-  33.7 درصد از دانشجویان ورودی 83 سازگاری با محیط های جدید را دشوار یافته اند.

-  تنها 4.5 درصد از دانشجویان ورودی 83 در زندگی به میزان کم و خیلی کم از اعتقادات مذهبی بهره می گیرند و میزان استفاده بقیه متوسط و به بالاتر می باشد.

در مقاله اصلی ادامه اطلاعات مرتبط با بررسی آماری سئوالهای مهم و نیز مقایسه زیرگروههای مختلف دانشگاهها، جنسیت ، محل سکونت ، نوع پذیرش در دانشگاه ، گروه آزمایشی و .... از نظر مقیاس های حمایت اجتماعی ، شیوه مقابله با استرس ، احتمال اقدام به خودکشی ، احتمال مصرف مواد و سلامت روان نشان داده  شده اند .


 

1. این بررسی از پژوهشهای مصوب حوزه معاونت دانشجویی وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری می باشد که توسط دفتر مرکزی مشاوره وزارت علوم و مرکز مشاوره دانشگاه تهران و با همکاری مراکز مشاوره دانشجویی دانشگاههای تحت پوشش وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری انجام پذیرفته است. بودجه این پژوهش به طور مشترک توسط وزارت علوم ،  و ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور تامین شده است. گزارش کشوری این طرح اخیرا چاپ  شده است و  گزارش های دانشگاهی آن در دست تهیه می باشند.

تعداد امتیازات: (4) Article Rating
تعداد مشاهده خبر: (1431)
کد خبر: 67

RSS comment feed نظرات ارسال شده

هم اکنون هیچ نظری ارسال نشده است. شما می توانید اولین نظردهنده باشد.

ارسال نظر جدید

نام (الزامی)

ایمیل (الزامی)

کد CAPTCHA
Enter the code shown above:

خرید شارژ مستقیم تلفن همراه: خرید شارژ ایرانسل، خرید شارژ همراه اول، خرید شارژ رایتل، خرید شارژ تالیا

سئو و بهینه سازی سایت

طراحی سایت

مبمل و مبلمان استیل

خرید و فروش انواع سنگ

صفحه اصلی پورتال اینفوپرشیا فروشگاه آنلاین اینفوپرشیا خرید و فروش نام دامنه (دامین) طراحی سایت و طراحی پرتال سئو و بهینه سازی سایت
آژانس مسافرتی، ویزا و اقامت صنایع دستی ایرانی طلا و جواهرات ایرانی تجهیزات و خدمات شبکه تبلیغات آنلاین و بازاریابی اینترنتی
اخبار، روزنامه ها و خبرگزاری ها دانشگاه ها و پارک های علم و فناوری بیمارستان ها و مراکز درمانی سازمان ها و نهادهای دولتی گالری تصاویر اینفو پرشیا
سمینارها و کنگره های علمی انتشارات و مقالات علمی روانشناسی، مشاوره و بهداشت روان خانه های هوشمند حمایت از ایده های نو و ابتکاری
بهترین دایرکتوری وب تشریحی

سایت ها و پیوندهای تبلیغاتی
استخر بادی تخت بادی تشک بادی قایق بادی تخت خواب بادی
ثبت شرکت گواهینامه ایزو استاندارد محصول اروپا فلزیاب فهرست روزنامه های ایران
سئو طراحی سایت خدمات هاست و سرور مجازی سئو مرکز مشاوره آرمانا
بیمه تور لحظه آخری خرید شارژ ایرانسل، همراه اول، رایتل دانلود آهنگ جدید اطلاعات پرواز
دکوراسیون منزل پخش زنده اطلاعات پرواز نقشه تهران مرکز مشاوره روان آوا