بررسی و مقایسه رضایت از زناشویی در میان دانشجویان دختر و پسر متأهل ساكن در خوابگاه
چهارشنبه, 09 فروردين, 1396
ثبت نام
فروش انواع تشک بادی، تخت خواب بادی، استخر بادی و قایق بادی در فروشگاه اینتکس فروش انواع لپ تاپ، نوت بوک و تبلت بهینه سازی سایت، ارتقاء سایت و سئو طراحی سایت و طراحی پرتال

شما در اين صفحه هستيد >> مقالات  
بانك اطلاعات مقالات روانشناسي و مشاوره
04
بررسی و مقایسه رضایت از زناشویی

بررسی و مقایسه رضایت از زناشویی در میان دانشجویان دختر و پسر متأهل ساكن در خوابگاه

 

فریبا تابع بردبار

دانشگاه تربیت مدرس

 

مقدمه

شواهد فراوانی گویی آن است كه زوج ها در جامعه امروزی بری برقراری حفظ و ارتباط صمیمی و درك احساسات از جانب همسرانشان با مشكلات فریندی درگیرند. درحقیقت ین معضل سبب پریشانی در روابط زناشویی شده است. رضیت از زندگی زناشویی به احساس عینی از خوشنودی، رضیت و لذت تجربه شده توسط زن و یا مرد است وقتی كه همه جنبه هی مشترك زندگی شان را در نظر بگیرند(الیس 1986). تحقیقات اولسون و همكاران (1989) حكیت از آن دارد كه رضیت افراد از ازداوج خود، با رضیت از زندگی خانوادگی 70/0 و با رضیت از زندگی به طور كلی 67/0 همبستگی دارد. نتیج تحقیقات نشان می دهد كه بررسی میزان باورهی غیرمنطقی و غیرواقعی بینانه همسران دربارة رابطة زناشویی پیش بینی كنندة نیرومندی بری نارضیتی زناشویی است (برنشتین، 1980) نتیج تحقیق كافمن به منظور مشاهدة نقش ارتباطی همسران نشان داد كه همسران پریشان به هنگام ارتباط با همسرانشان رفتارهی غیركلامی منفی بروز می دهند، بیشتر درگیر رابطة متقابل منفی شده و رفتار منفی همسرانشان را با رفتار منفی پاسخ می دهند، الیس معتقد است كه میزان رضیت یا نارضیتی زناشویی ممكن است در طول زندگی مشترك تغییر كند و رابطه ی را كه زوج ها در اویل ازدواج آن را فوق العاده رضیت بخش تلقی می كنند ممكن است در سالهی میانی زندگی با یجاد تغییر در علیق آنها و شریط زندگی كمتر رضیت بخش باشد. همچنین با افزیش تعداد فرزندان احتمال كاهش توجه فی مابین بیشتر است و فشارهی اقتصادی و بیشتر می گردد، سن فرزندان در ینجا نیز مهم است چرا كه نتیج نشان می دهد كه بیشترین میزان رضیت زناشویی هنگامی است كه در فرزندان آنها به سنین نوجوانی رسیده اند از سوی دیگر مسیل مربوط به دخل و خرج خانواده نیز عامل مؤثری در ین رابطه است، بسیاری از همسران هنگام بروز مشكلات اقتصادی و بری گرفتن تصمیمات مشترك در ین زمینه اختلاف نظر پیدا می كنند كه اگر به شیوة مناسبی حل نگردد موجب نارضیتی خواهد گردید (بك 1972) در كل پژوهش ها حكیت از آن دارند كه متغیرهی همانند كاریی شغلی، تحصیلی، شیوه هی فرزند پروری همگی متأثر از رضیت افراد از زندگی زناشویی است. به وضوح آشكار است كه هر چه نارضیتی در زندگی مشترك بیشتر باشد احتمال ناسازگاری و جدیی افزیش خواهد یافت و ین مسئله از دلیل مهم مراجعان به مراكز مشاوره و خدمات بهداشت روانی می باشد. لذا با توجه به نقش مهم رضیت زناشویی در سلامت روانی و سازگاری فردی و اجتماعی لزوم بررسی ین امر در بین زوجین علی الالخصوص دانشجویان احساس می گردد بنابرین هدف از ین پژوهش:1- بررسی رابطة میزان درآمد، طول مدت ازدواج، سن با رضیت از زندگی زناشویی می باشد.2- مقیسه وضعیت رضیت از زناشویی در میان دانشجویان دختر و پسر با توجه به رشته هی تحصیلی مختلف می باشد.

 

جامعه نمونه

جامعه مورد تحقیق شامل كلیة دانشجویان متأهل دانشگاه تربیت مدرس می باشد و نمونه آماری گروه شامل 60 دانشجوی متأهل دختر و پسر ساكن خوابگاه است كه از روش نمونه گیری تصادفی استفاده گردید. لازم به ذكر است كه افرادی كه به نحوی به برخی از گزینه هی پرسشنامه پاسخ نداده بودند در تحلیل مورد استفاده قرار نگرفتند.

 

ابزار تحقیق

بری سنجش میزان رضیت از زناشویی از پرسشنامه، شاخص رضیت زناشویی(I.M.S) استفاده گردیده كه تعدادی سئوال توسط محقق بری سنجش ویژگیهی جمعیت شناختی در ابتدی پرسشنامه گنجانده شد. همچنین اعتبار و پییی پرسشنامه توسط  طالبی (1378) به روش بازآمیی 93/0 و آلفی كروبناخ 97/0 گزارش شده است.

 

جدول 1 تركیب سنی، جسنی و ویژگی هی جمعیت شناختی گروه نمونه

جنسیت

درصد

دختر 33/3
پسر 64/4
سن 23-30 51/2

30-40

46/6
بالاتر از 40 2/2
رشته تحصیلی علوم انسانی 3/1
فنی مهندسی 15/6
دوم پایه 40
کشاورزی 11/1
تعداد فرزند دارای فرزند 42/7
بدون فرزند 57/3
مدت ازدواج 1 سال 22/2
2 سال 13/3
3 سال 11/1
4-5 سال 21/7
سطح درآمد ( هزار تومان ) 200000 40
300000 28/9
400000 15/6
بیشتر از 500000 8/9

 

چنانچه جدول شماره یك نشان می دهد به لحاظ سنی 2/51 درصد افراد در دامنة سنی 30-23 سال، در حدود 6/46 درصد در دامنه سنی 40-30 سال و در حدود 2/2 درصد بالی 40 سال سن داشتند، كمترین میزان سن 23 سال و بالاترین 43 گزارش شده است.تعداد 4/64 درصد شركت كنندگان را دانشجویان پسر و 3/33 را دختران تشكیل می دهند. در حدود 40%  شركت كنندگان رشته هی علوم پیه  فنی مهندسی 6/15 درصد، 1/11 درصد را دانشجویان كشاورزی و  در گروه علوم انسانی   3/34 درصد در نمونه گیری شركت دارند.

     در حدود 2/22 درصد از شركت كنندگان به لحاظ طول مدت ازدواج  به مدت یك سال، 3/13 درصد به مدت 3 سال و 1/11 درصد به مدت 2 سال، 21/17 درصد بین 5-4 سال بودند. به لحاظ میزان درآمد بیشتر دانشجویان شركت كننده درآمدی بین 300-200 هزار تومان درآمد ماهیانه را گزارش كرده اند.و به لحاظ تعداد فرزندان 7/46 درصد افراد داری فرزند كه از ین میزان 7/26 درصد آنها داری یك فرزند و 20% آنها داری دو فرزند بودند.

 

 

نتیج

در رابطه با سئوال اول پژوهش، چنانچه از جدول (2 )پیداست، با افزیش سن از میزان رضیت زناشویی كاسته می گردد (001=P 48/0-=r) همچنین میان رضیت از زندگی زناشویی با مدت ازدواج همبستگی منفی و معنادار 45/0-=r است. دیگر نتیج بدست آمده حاكی از آن است كه بین میزان درآمد و رضیت زناشویی همبستگی 34/0r= وجود دارد كه ین میزان به لحاظ آماری معنادار نمی باشد

 

.جدول 2 ماتریس همبستگی میان رضیت زناشویی، سن، میزان درآمد و طول مدت ازدواج

رضیت زناشویی

سن

مدت ازدواج

میزان درآمد

رضیت زناشویی

*

سن

**48/0-

*

مدت ازدواج

**45-/0

**79/0

*

میزان درآمد

15/0

18/0-

26-/0

 

در رابطه با مقیسه وضعیت رضیت زناشویی در بین دانشجویان دختر و پسر نتیج آزمون t در جدول (3) حكیت از آن دارد كه بین دختران و پسران تفاوت آماری معنادار (000=P 38/4=T) وجود دارد، بدین معنا كه دختران دانشجویان میزان رضیت بالیی را نسبت به دانشجویان گزارش كرده اند. همچنین مقیسه میزان رضیت زناشویی در میان زوجین داری فرزند و بدون فرزند نشان می دهد جدول(3) در ین گروه تفاوت معنادار می باشد 01/0=P ، 52/2=t به ین شكل كه میزان رضیت از زناشویی در میان زوجین و داری فرزند كمتر می باشد نسبت به زوجینی كه فرزند ندارند.

 

جدول 3 مقیسه میزان رضیت زناشویی در میان دختر و پسر و دانشجویان داری فرزند و بدون فرزند

تعداد

میانگین

T

p

جنسیت

دختر

15

66/146

38/4

000/0

پسر

29

41/123

فرزندان

داری فرزند

21

66/123

52/2

012/0

بدون فرزند

23

91/137

 

همچنین نتیج تحلیل واریانس به منظور مقیسه رضیت از زنان در میان دانشجویان در رشته هی مختلف حكیت از عدم تفاوت معنادار ین شاخص در گروهها دارد لازم به ذكر است كه مقیسه میانگین ها نشان داد كه گروه تحصیلی فنی مهندسی نسبت به سیر گروههی تحصیلی دیگر رضیت كمتری را گزارش كرده بودند.

 

بحث و نتیجه گیری

چنانچه نتیج نشان داد، بدون شك عواملی چون میزان درآمد، طول مدت ازدواج، تعداد فرزندان و سن، هر كدام تاثیر بسزیی در میزان رضیت از زندگی زناشویی داشته و دارند. كه ین نتیج همسو با تحقیقات (بك، 1972، الیس، 1986) در متن است. آنچه كه در ینجا مهم می باشد، رابطه منفی طول مدت ازدواج و رضیت از زناشویی، رضیت زنا شویی با داشتن فرزند است. مطابق با یده الیس (1986) می توان گفت با توجه به نیازها، سلیق و شریط متغیر در جامعه امروزی، لزوم مجهز شدن زوجین به شیوه هی جدید برقراری ارتباط در روابط زناشویی به چشم می خورد، بنابرین لزوم بر پیی كلاس ها و جلسات آموزشی بری آموزش مهارتهی زندگی بری كلیة زوجین به خصوص زوجینی كه سالها از روابط زناشویی آنان می گذرد و به خصوص در میان قشر دانشجویان كه به علت مسائلی چون مشكلات اخذ بورسیة تحصیلی، نگرانی جهت شغل یند، مسكن و … تحت فشار می باشند، احساس می گردد. بدون شك برگزاری چنین جلساتی به افزیش آگاهی زوجین در جهت توجه به نیازهی هر دو طرف می انجامد كه ین مسئله می تواند درك و بینش عمیق تری به افراد، هنگام برخورد با مسائل زناشویی بدهد و سلامت روانی و سازگاریهی اجتماعی و فردی بیشتری را به ارمغان بیاورد. در صورت توجه به عوامل رضا مندی زنا شویی و با افزیش سطح آن بدون شك بسیاری از مشكلات روانی، عاطفی و اجتماعی كاهش خواهد یافت و افراد جامعه با آرامش بیشتر به رشد تعالی خدمات اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی ادامه خواهند داد.

تعداد امتیازات: (4) Article Rating
تعداد مشاهده خبر: (2797)
کد خبر: 71

RSS comment feed نظرات ارسال شده

هم اکنون هیچ نظری ارسال نشده است. شما می توانید اولین نظردهنده باشد.

ارسال نظر جدید

نام (الزامی)

ایمیل (الزامی)

کد CAPTCHA
Enter the code shown above:

خرید شارژ مستقیم تلفن همراه: خرید شارژ ایرانسل، خرید شارژ همراه اول، خرید شارژ رایتل، خرید شارژ تالیا

سئو و بهینه سازی سایت

طراحی سایت

مبمل و مبلمان استیل

خرید و فروش انواع سنگ

صفحه اصلی پورتال اینفوپرشیا فروشگاه آنلاین اینفوپرشیا خرید و فروش نام دامنه (دامین) طراحی سایت و طراحی پرتال سئو و بهینه سازی سایت
آژانس مسافرتی، ویزا و اقامت صنایع دستی ایرانی طلا و جواهرات ایرانی تجهیزات و خدمات شبکه تبلیغات آنلاین و بازاریابی اینترنتی
اخبار، روزنامه ها و خبرگزاری ها دانشگاه ها و پارک های علم و فناوری بیمارستان ها و مراکز درمانی سازمان ها و نهادهای دولتی گالری تصاویر اینفو پرشیا
سمینارها و کنگره های علمی انتشارات و مقالات علمی روانشناسی، مشاوره و بهداشت روان خانه های هوشمند حمایت از ایده های نو و ابتکاری
بهترین دایرکتوری وب تشریحی

سایت ها و پیوندهای تبلیغاتی
استخر بادی تخت بادی تشک بادی قایق بادی تخت خواب بادی
ثبت شرکت گواهینامه ایزو استاندارد محصول اروپا فلزیاب فهرست روزنامه های ایران
سئو طراحی سایت خدمات هاست و سرور مجازی سئو مرکز مشاوره آرمانا
بیمه تور لحظه آخری خرید شارژ ایرانسل، همراه اول، رایتل دانلود آهنگ جدید اطلاعات پرواز
دکوراسیون منزل پخش زنده اطلاعات پرواز نقشه تهران مرکز مشاوره روان آوا