رابطه بین سبکهای هویت با مهارتهای زندگی
چهارشنبه, 09 فروردين, 1396
ثبت نام
فروش انواع تشک بادی، تخت خواب بادی، استخر بادی و قایق بادی در فروشگاه اینتکس فروش انواع لپ تاپ، نوت بوک و تبلت بهینه سازی سایت، ارتقاء سایت و سئو طراحی سایت و طراحی پرتال

شما در اين صفحه هستيد >> مقالات  
بانك اطلاعات مقالات روانشناسي و مشاوره
04
رابطه بین سبک های هویت با مهارت های زندگی

رابطه بین سبکهای  هویت با مهارتهای زندگی

 

لیلا پیری1، دکتر مهرناز شعرآرای2، دکتر فرزاد 3

1. کارشناس ارشد 

2،3. دانشگاه تربیت معلم

 

مقدمه

  تحولات پیچیده علوم، فنون و حتی فرهنگ و انتقال آنها از طریق شبکه ها ی ارتباطی، ابعاد گوناگون حیات انسان را تحت تاثیر قرار داده و او را با نیازها، شریط پیچیده و جدید روبه روبرو کرده است (شهر آری 1375). با توجه به ین شریط و از آنجاکه نوجوانان و جوانان در جهت کشف و انتخابهی متعدد هستند ، بیشتر در معرض رویارویی با ین تحولات قرارمی گیرند (آسندورف،2000)، در پژوهش حاضر دو توانیی مهم ابراز وجود و مقابله با فشار روانی بری عملکرد موثر و سازگار با ین شریط در نظر گرفته شده است. ابراز وجود بیان روشن احساسات، ترجیهات، نیازها و عقید می باشد، به طوری که بری دیگران تهدید کننده نباشد و شامل ترس و اضطراب نیز نبا شد (آلبرتی و یمونز1982)، گالاسی و گالاسی، 1987و لازاروس 1983 به نقل از هارجی 1977). مقابله با فشار روانی شامل تلاشهی رفتاری و شناختی بری اداره تقاضاهی بیرونی یا درونی می باشد که از طرف فرد تهدید کننده یا آسیب زننده تلقی شده است (لازاروس و فولکمن، 1988 به نقل از شریدن و رادماچر،1992) نحوه ی مقابله با فشار روانی بری برخورد سازگارانه و موثر می تواند به صورت سبک مقابله مساله مدار (که در آن فرد از راهبردهی حل مساله و برنامه ریزی شده با منبع فشار روانی مواجه می شود) یا هیجان مدار (که فرد بر پاسخ هیجانی مرتبط یا فشار روانی تمرکز می کند) یا به صورت اجتنابی باشد (که فرد از موقعیت یا عامل فشار آور دوری می کند و امید خود را از دست می دهد) ( اندلروپارکر 1990، به نقل از شریدن ورادماچر، 1992). متغیرهی زیادی از جمله فرهنگ (اشودر و همکاران، 199) جنسیت و هویت جنسی (رنک و کریزی،2003) سطح تحصیلات (رودریکز ، 2001)، حمیت اجتماعی (شریدن و رادماچر 1992) و رشد هویت (پرسونا و پرسونا، 1993)  با توانیی ابراز وجود و سبک مقابله با فشار روانی همبسته هستندکه یکی از آنها سبک هویت است. سبک هویت به راهکاری اشاره می کند که یک فرد به طور کلی هنگام حل فصل کردن مسائل مربوط به هویت آن را به کار می گیرد، یا ترجیح می دهد (برزونسکی، 2000). او سه سبک هویتی اطلاعاتی، هنجاری و سر در گم اجتنابی را در الگوی خود مطرح می کند. مقاله حاضر رابطه بین سبکهی هویت، ابراز وجود و سبکهی مقابله با فشار روانی را در دانش آمو زان دختر مقطع پیش دانشگاهی تهران بررسی می کند.

 

روش

 پژوهش حاضر توصیفی و از نوع همبستگی است. از جامه آماری پژوهش که شامل کلیه دانش آموزان دختر مقطع پیش دانشگاهی تهران (82-83 ) هستند،327 نفر به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب شدند. بدین ترتیب که از هر 5 منطقه جغرافییی آموزشی شهر تهران یک منطقه (3، 8، 9، 12، 16) و از هر منطقه دو مرکز پیش دانشگاهی و از هر مرکز 1تا3 کلاس متناسب با کلاسهی موجود انتخاب شد.

 

ابزارهی پژوهش

پژوهش حاضر از سه ابزار زیر به ترتیب برای ارزیابی ابراز وجود، سبک هویت و سبک مقابله ای با عوامل فشارزا استفاده گردید.

الف: پرسشنامه ابراز وجود گمبریل و ریکی (1975). پییی در پژوهش حاضر روی نمره کل با روش آلفی کرنباخ85/0 برآورد شد.

 ب: پرسشنامه سبک هویت برزونسکی(1989)، که سه سبک هویت اطلاعاتی، سردرگم/اجتنابی و هنجاری را مورد سنجش قرار می دهد،وپییی ین سبکها در پژوهش حاضر به ترتیب 58/0،67/0و 50/0 با روش آلفی کرنباخ برآورد شد.

ج: پرسشنامه سبک مقابله با عوامل فشارزای  اندلر و پارکر(1990) که سه سبک مقابله مساله مدار، هیجان مدار و اجتنابی را مورد سنجش قرار می دهد و پییی آنها در پژوهش حاضر به ترتیب 81/0، 80/0 و 83/0 برآورد شد.

 

 نتیج و یافته ها

  در بررسی رابطه بین سبک هویت دانش آموزان و سبک مقابله آنان با فشار روانی، از آزمون بینا پارامتری فی کرامر استفاده به عمل آمد.

                                                                                                       

سبک مقابله

سبک هویت

اطلاعاتی

سردرگم

هنجاری

کل

مساله‌مدار

44

3/37%

25

6/21%

38

9/40%

107

7/32%

هیجانی

41

7 /34%

41

4/35%

28

1/30%

110

6/33%

اجتنابی

33

28%

50

1/43%

27

29%

110

6/33%

كل

118

100%

116

100%

93

100%

327

100%

 

بری بررسی معناداربودن رابطه مشاهده شده، از آزمون همخوانی فی کرامراستفاده به عمل آمد که نتیج رابطه 14/. را بین سبک هویت و سبک مقابله با اطمینان 99/. نشان داد

   در بررسی رابطه بین سبک هویتی دانش آموزان و مهارت ابراز وجود از ضریب

  استفاده به عمل آمد همبستگی پیرسون و بری بررسی معنی داری رابطه مشاهده شده  

و نتیج محاسبه شاخص هی مربوط به سبک هویتی(اطلاعاتی،سردرگم وهنجاری به ترتیب گزارش شده است) و مقیاس هی ابراز وجود به صورت زیر می باشد                                          

                                                     

شاخص‌ها

مقیاس ابراز وجود

ضریب پیرسون

تعداد

درجه آزادی

tr محاسبه شده

a

بنیادی/فردی

25/0

118

116

64/0

001/0

مقابله‌ی

11/0

99/1

05/0

كلی

22/0

08/8

001/0

شاخص‌ها

مقیاس ابراز وجود

ضریب پیرسون

تعداد

درجه آزادی

tr محاسبه شده

a

بنیادی / فردی

-15/0

116

114

67/0

01/0

مقابله ای

01/0

99/1

-

کلی

102/2

-84/1

-

شاخص‌ها

مقیاس ابراز وجود

ضریب پیرسون

تعداد

درجه آزادی

tr محاسبه شده

a

بنادی / فردی

091/0

93

91

64/1

-

مقابله ای

034/0

61/0

-

کلی

076/0

37/1

-

 

  در ین مطالعه 3/37 درصد از  افراد در   سبک اطلاعاتی با سبک مقابله مساله مدار با فشار روانی مقابله می کنند. برزونسکی (1992) همبستگی 47/. را بین ین سبک هویت و سبک مقابله مسائله دار یافت.نورمی و همکاران (1997). حسینی طباطبیی (1377) و غضنفری (1382) بین وضعیت هویت اکتساب شده (که افراد جهت گیری اطلاعاتی دارند) و سبک مقابله مسائله مدار، ارتباط معنی داری یافتند. 1/43 درصد از افراد در سبک سردرگم/اجتنابی با سبک اجتنابی با فشار روانی مقابله می کنند. برزونسکی 1992 و در سال 1994 به همراه کینی به ین نتیجه رسیدند که افراد داری سبک هویت سر در گم/ اجتنابی ساز و کارهی دفاعی ناسازگار و مقابله اجتنابی را به کار می برند.. سردر گمی هویت به وسیله تمیل به اجتناب از مقابله مستقیم با مسائل مشخص شده است. در ین پژوهش هنجاری ها بیشتر با سبک مساله مدار با فشار روانی مقابله می کنندکه با نتیجه برزونسکی 1992 ودر یران با تحقیق حسینی طباطبیی 1377 و غضنفری 1382 که نشان دادند شرکت کننده ها با ین سبک هویتی از تکنیک هی اجتنابی از قبیل فاصله گرفتن و تفکر آرزومندانه استفاده می کردند همخوان نیست. 

 

     در بررسی رابطه بین سبک هویتی دانش آموزان و ابراز وجود در آنان نتیج نشان داد سبک هویتی اطلاعاتی با ابراز وجود بنیادی ،  25/0 به میزان 11/. با ابراز وجود مقابله ی و به میزان 22/. با ابراز وجود در کل رابطه همبستگی مثبت دارد.شووارتز و همكاران(2000)  افراد داری سبک هویت اطلاعاتی اعتماد به نفس بالیی دارند (احدی و جمهری، 1378). از طرفی مانند (1994) مطرح می کند که ابراز وجود بیش از هر چیزی بر اساس رشد اعتماد به نفس است.

داده ها بیانگر رابطه منفی به میزان 15/0- بین ین سبک هویتی و ابراز وجود بنیادی است، و بین ین سبک هویت و سیر مقیاسهی ابراز وجود رابطه ی وجود ندارد. مهمترین ویژگی افراد در ین سبک، سطح پیین پردازشگری اطلاعات و حل مسئله (شناخت دقیق مسئله، بررسی راه حلها ی موجود، در نظر گرفتن پیامدها و به کار بردن بهترین راه حل) می باشد (سینز و همکاران، 2002) ین سبک با عزت نفس پیین (سانز و همکاران ، 2003) و واکنش هی افسردگی( که ممکن است مانع از برقراری تعامل با دیگران شود) رابطه مثبت دارد (ویت و جونز 1996، برزونسکی و ویت 1998، برزونسکی و فراری، 1996، دولینگر و دولینگر، 1997، به نقل آقاجانی 1381). که مانع ابراز وجود است (تانند، 1994، و چان 1993). همچنین افراد در ین سبک هویتی بیشتر از دو سبک دیگر، اضطراب را تجربه می کنند (برزونسکی و فراری ، 1996) و تحقیقات زیادی هم را بطه معکوس بین ابراز وجود و اضطراب را نشان داده اند (ولپه ، 1958، 1975، گی، 1975 به نقل از هارجی، 1997، ارن استین و همکاران، 1975، چان1993، و هرمزی نژاد 1379). لذا ین رابطه قابل توجیه است.

 

در ین پژوهش شرکت کننده ها با  سبک هویتی هنجاری با هیچ یک از مقیاس هی ابراز وجود رابطه معنی داری نداشتند.

      ین افراد درجه بالیی از همنویی و وابسته بودن به مراجع قدرت را دارند، آنها استقلال، اعتماد به نفس و همین طور تمیل کمی بری تفکر در مورد خودشان نسبت به وضعیت هی دیگر هویت دارند(برزونسکی، 1992). تحقیقات نشان داده افرادی که سبک هویت هنجاری دارند، به میزان زیادی در جستجوی تیید شدن از سوی دیگران هستند (برزونسکی 1992، برزونسکی و سالیوان، 1992 برزونسکی و کوک 2000 نقل از آقا جانی، 1381).                                           

 

    با توجه به یافته هی پژوهش پیشنهاد می شود که در هر موقعیتی که بری نوجوانان به عنوان والدین مشاور و مسئول می توانیم فراهم کنیم ، فرصت کشف و انتخاب راه حلهی مختلف را از بین راه حلهی موجود به نوجوانان بدهیم و با یجاد زمینه مناسب به خصوص تقویت اعتماد به نفس اجازه ابراز عقید، احساسات و افکار شخصی را بری آنها فراهم کنیم تا با هماهنگی که بین درک دیگران از خود و در ک خود از خویشتن یجاد می کنند بتوانند به خود منسجم و درک روشنی از توانیی ها و ویژگی هی منحصر به فرد برسند و ین جستجو گری در حل مسائل مربوط به هویت را در حل مسائل زندگی و مقابله با آنان به کار برند و با بیان روشن محدودیتها و ابراز احساسات و عقید واقعی خود زمینه ی بری عملکرد موثر و سازگارانه و مدبرانه در مقابل زندگی فراهم ببینند.

تعداد امتیازات: (10) Article Rating
تعداد مشاهده خبر: (4264)
کد خبر: 69

RSS comment feed نظرات ارسال شده

هم اکنون هیچ نظری ارسال نشده است. شما می توانید اولین نظردهنده باشد.

ارسال نظر جدید

نام (الزامی)

ایمیل (الزامی)

کد CAPTCHA
Enter the code shown above:

خرید شارژ مستقیم تلفن همراه: خرید شارژ ایرانسل، خرید شارژ همراه اول، خرید شارژ رایتل، خرید شارژ تالیا

سئو و بهینه سازی سایت

طراحی سایت

مبمل و مبلمان استیل

خرید و فروش انواع سنگ

صفحه اصلی پورتال اینفوپرشیا فروشگاه آنلاین اینفوپرشیا خرید و فروش نام دامنه (دامین) طراحی سایت و طراحی پرتال سئو و بهینه سازی سایت
آژانس مسافرتی، ویزا و اقامت صنایع دستی ایرانی طلا و جواهرات ایرانی تجهیزات و خدمات شبکه تبلیغات آنلاین و بازاریابی اینترنتی
اخبار، روزنامه ها و خبرگزاری ها دانشگاه ها و پارک های علم و فناوری بیمارستان ها و مراکز درمانی سازمان ها و نهادهای دولتی گالری تصاویر اینفو پرشیا
سمینارها و کنگره های علمی انتشارات و مقالات علمی روانشناسی، مشاوره و بهداشت روان خانه های هوشمند حمایت از ایده های نو و ابتکاری
بهترین دایرکتوری وب تشریحی

سایت ها و پیوندهای تبلیغاتی
استخر بادی تخت بادی تشک بادی قایق بادی تخت خواب بادی
ثبت شرکت گواهینامه ایزو استاندارد محصول اروپا فلزیاب فهرست روزنامه های ایران
سئو طراحی سایت خدمات هاست و سرور مجازی سئو مرکز مشاوره آرمانا
بیمه تور لحظه آخری خرید شارژ ایرانسل، همراه اول، رایتل دانلود آهنگ جدید اطلاعات پرواز
دکوراسیون منزل پخش زنده اطلاعات پرواز نقشه تهران مرکز مشاوره روان آوا