رابطه حمیت اجتماعی و شادكامی و تأثیر آن بر سلامت روان‌ دانشجویان
پنجشنبه, 10 فروردين, 1396
ثبت نام
فروش انواع تشک بادی، تخت خواب بادی، استخر بادی و قایق بادی در فروشگاه اینتکس فروش انواع لپ تاپ، نوت بوک و تبلت بهینه سازی سایت، ارتقاء سایت و سئو طراحی سایت و طراحی پرتال

شما در اين صفحه هستيد >> مقالات  
بانك اطلاعات مقالات روانشناسي و مشاوره
04
رابطه حمایت اجتماعی و شادكامی و تأثیر آن بر سلامت روان‌ دانشجویان

رابطه حمیت اجتماعی و شادكامی و تأثیر آن بر سلامت روان‌ دانشجویان

 

محبوبه چین‌آوه1، الهام روستیی2 دکتر نوشاد قاسمی3
2،1. دانشگاه آزاد اسلامی ـ واحد ارسنجان

3. دانشگاه آزاد اسلامی ـ واحد فسا

 

مقدمه

بهداشت روانی در درون مفهوم كلی بهداشت جی می‌گیرد و بهداشت یعنی توانیی كامل بری یفی نقشهی اجتماعی، روانی و جسمی ( سازمان بهداشت جهانی 1990). شخصی كه بتواند با محیط خود (اعضی خانواده، همكاران، همسیگان) و بطور كلی، اجتماع، خوب سازگار شود از نظر بهداشت روانی بهنجار است (‌مگنانی 1990). در ین میان دو عامل حمیت اجتماعی و شادكامی می‌توانند نقش مهمی در بهداشت روانی یفا كنند. اصطلاح حمیت اجتماعی بری اشاره به مكانیسمهیی كه از طریق آنها روابط بین فردی افراد از اثرات مضر و مخرب فشار روانی محافظت می‌كند، بكار رفته است ( كاهن 1989). كامپتون (1998) اظهار نمود، نوجوانانی كه ارتباط گسسته‌تری با والدین خود داشتند، شادكامی‌كمتر، اضطراب‌ بالاتر، افسردگی بیشتر، خود ارزشمندی پیین‌تر و اعتماد به نفس ضعیف‌تری را گزارش كردند. ركونا (1995) بر اساس تحقیقات خود بر روی دانش‌آموزان اسپانییی و آمریكیی به ین نتیجه دست یافت كه در هر دو فرهنگ، شبكه حمیت اجتماعی خانواده و دوستان با شادكامی ارتباط معنی‌دار دارد. هم‌چنین در نمونة اسپانییی میزان شادكامی افراد به علت بالاتر بودن میزان صمیمیت در نزد خانواده و دوستان بیشتر از نمونة آمریكیی بود. دی‌جانگ و شاوفلی (1998) شادكامی را یك ویژگی‌ شخصیتی می‌دانند كه بوسیله سلامت روانی و احساسات مثبت ظاهر می‌شود. آرجیل (1990) از سه جزء اساسی شادكامی نام می‌برد. هیجان مثبت، رضیت از زندگی و نبود هیجانات منفی از جمله افسردگی و اضطراب. او و همكارانش دریافتند كه روابط مثبت با دیگران، همدفمند بودن زندگی، رشد شخصیتی، دوست داشتن دیگران از اجزاء شادكامی هستند. در سالهی اخیر وقیعی در بهداشت روانی دانشجویان رخ داده است. از تمام دانشگاههی دنیا، گزارشاتی دربارة افسردگی، سوء مصرف مواد، اختلالات خوردن، ناتوانی یادگیری، خودكشی و بطور خیلی معمولی مسائل سازگاری با زندگی دانشجویی، اكثر دانشجویان لیسانس و فوق‌لیسانس دریافت شده است (الین 2001). از آنجیی كه در اكثر دانشگاهها، مراكز مشاوره دانشجویانی راه‌اندازی شده است تا قبل از ینكه دانشجویان به مسیل جدی گرفتار شوند به آنها كمك شود، بنابرین پژوهش حاضر بری كمك‌رسانی به ین مراكز با هدف "بررسی رابطه حمیت اجتماعی و شادكامی و تأثیر آن بر سلامت روانی دانشجویان" صورت گرفت.

 

روش پژوهش

 

الف) طرح كلی پژوهش: پژوهش حاضر از نوع تحقیقات علی ـ مقیسه‌ی است.

 

ب) جامعه و نمونه آماری: از بین كلیه دانشجویان رشته‌هی مختلف دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارسنجان تعداد 180 نفر دانشجو انتخاب شدند.

 

ج) ابزار اندازه‌گیری:

 

1-پرسشنامه حمیت اجتماعی توسط فیلیپس و همكاران (1986) تهیه گردید. ین مقیاس داری 23 ماده‌ است.

 

 2-پرسشنامه شادكامی آكسفورد در سال 1989 توسط آرجیل ولو تهیه شده است. ین مقیاس داری 29 ماده كه پنج حیطة رضیت، خلق مثبت سلامتی،  كارآمدی و  عزت نفس را در بر می‌گیرد.

 

3-پرسشنامه سلامت روانی توسط گلد برگ (1972) تهیه شد و داری 28 ماده و چهار زیر مقیاس است: نشانگان جسمانی، اضطراب، اختلال در كاركرد اجتماعی و افسردگی.

 

د) روش اجرا: كلیه آزمودنیهی نمونه هر سه پرسشنامه فوق‌الذكر را تكمیل نمودند و داده‌هی بدست آمده از طریق رگرسیون و ضریب همبستگی پیرسون مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت.

 

 

  نتیج

جدول 1رگرسیون چند متغیره با روش گام به گام مربوط به سلامت روانی  در رابطه با شادكامی و حمیت اجتماعی

متغیر وارد شده

T

Sig

حمیت اجتماعی

34/0

69/4

040/0

شادكامی

294/0

040/4-

000/0

 

جدول 2روابط بین حمیت اجتماعی، شادكامی و سلامت روانی

سلامت روانی

شادكامی

حمیت اجتماعی

حمیت اجتماعی

*88/0

**184/1

1

شادكامی

**301/0

1

184/0

سلامت روانی

1

301/0

88/0

 *معنی‌داری در سطح 05/0    **معنی‌داری در سطح 001/0       

 

 

جدول 3 روابط سطوح مختلف شادكامی ذهنی، سلامت روانی و حمیت اجتماعی

افسردگی

كاركرد

اجتماعی

اضطراب

جسمانی

خلق مثبت

سلامت

كارآمدی

رضیت

از زندگی

عزت نفس

147/0

024/0

062/0

205/0

133/-

1038

169/0-

012/

304/0

000

277/0

000

252/0

000

359/0

000

*277/0

**000

حمیت

اجتماعی

047/0

268/0

60/0

213/0

014/0

427/0

136/0

034/0

577/0

000

452/0

000

438/0

000

359/0

000

عزت نفس

255/0

000

130/0

041/0

251/0

000

275/0

000

750/0

000

770/0

000

626/0

000

503/0

000

رضیت از

زندگی

133/0

038/0

165/0

026/0

172/0

010/0

166/0

013/0

620/0

000

712/0

000

كارآمدی

240/0

001/0

181/0

008/0

279/0

000

296/0

000

740/0

000

سلامت

188/0

006/0

190/0

005/0

121/0

052/0

167/0

013/0

خلق مثبت

351/0

000

048/0

260/0

730/0

000

جسمانی

477/0

000

075/0

152/0

اضطراب

096/0

099/0

كاركرد

اجتماعی

 * مقدار ضریب همبستگی         ** سطح معنی‌داری

 
بحث و نتیجه‌گیری

همانطور كه جدول (1) نشان می‌دهد حمیت اجتماعی و شادكامی ذهنی پیش‌بینی‌كننده‌هی قوی سلامت روانی است، بصورتی كه هرچه شبكه حمیت اجتماعی بالاتر رود میزان مسائل سلامت روانی كاهش می‌یابد. هم‌چنین افراد شادكام توانیی اجتماعی بالاتر، خونگرمی بیشتر و توانیی ارتباط اجتماعی بالاتر، خونگرمی بیشتر و توانیی ارتباطات اجتماعی بالیی دارند. در حالیكه افراد ناشادكام بیشتر تمیل به ناراحتی‌هی اعصاب و روان‌ داشته، احساس گناه بیشتر و اضطراب بالاتری دارند و اصولاً نگران‌‌تر هستند. ین یافته تقریباً همسو با سیر پژوهشها نظیر پژوهش اسریت و یریس (2002)، كاهن (14989)، برینر (1998) می‌باشد.

جدول (2) نشان میدهدكه حمیت اجتماعی و سلامت روان از همبستگی قوی برخوردارند به عبارت دیگر ین یافته نشان می‌دهد كه حمیت اجتماعی یك حائل یا میانجی بین استرسهی زندگی واختلال در تندرستی عمل می‌كند. ین یافته همسو با نتیج پژوهش مگنانی (1990) می‌باشد. از طرفی یافته‌هی ین پژوهش نشان داد، هرچه شادكامی فرد بالاتر باشد نشان دهنده ین است كه از حمیت اجتماعی بالاتری برخوردار است. ركونا (1995) نیز با پژوهش خود دریافت‌ كه شبكه حمیت اجتماعی و دوستان با شادكامی ارتباط معنی‌داری دارد. ماكیه و همكاران (1992) اظهار نمودند، افرادی كه تمیل به صبحت با دیگران داشته و در گروههیی كه اعضی آن با همدیگر ارتباط برقرار كرده و با همدیگر كار می‌كنند، به احتمال بیشتر تصمیم‌هی صحیح‌تری می‌گیرند و مؤثرتر عمل می‌كنند و تصمیم‌هیی با سطح بالی كیفی می‌گیرند.

سرانجام ینكه پژوهش حاضر نشان داد، افرادی كه داری روحیات هستند شاد از بهداشت روانی بهتری برخوردارند. هاموند (1997) و آرچیل (1999) نیز چنین نتیجی بدست آوردند.

با توجه به نتیج پژوهش برینر (1995) و آرجیل (1989)كه حمیت اجتماعی و شادكامی تأثیر مستقیمی بر عملكرد و موفقیت‌ تحصیلی دانش‌آموزان و دانشجویان دارد و با در نظر گرفتن نتیج پژوهش حاضر (جداول 1 و 2 و 3) به منظور بالابردن و ارتقاء سلامت روانی دانشجویان، بیستی شبكه‌هی قوی‌تری از حمیت اجتماعی و ارتباطات بین فردی از طریق برنامه‌هی مختلف در دانشگاهها یجاد كرد و موجبات شادكامی دانشجویان را فراهم نمود.

تعداد امتیازات: (5) Article Rating
تعداد مشاهده خبر: (3086)
کد خبر: 78

RSS comment feed نظرات ارسال شده

1
# رضا (سه شنبه, 25 فوريه 2014 05:42 ق.ظ)

بيماري‌ كودكان‌(آیا براستی کودک عذاب می کشد؟)


هر كودكي‌ با تولّدش‌ بيمار است‌ و گريه‌اش‌ از همين‌ بابت‌ است‌ زيرا به‌ قلمروئي‌ وارد شده‌
كه‌ مرگ‌ را پيش‌ روي‌ دارد و لذا ذاتاً در هراس‌ است‌ وايمن‌ترين‌ جا را در آغوش‌ مادر و
بلكه‌ در رجعت‌ به‌ رَحِم‌ مادر مي‌داند.

همه‌ بيماريهاي‌ كودكان‌ نشانه‌هاي‌ رشد او هستند مثل‌ دل‌ دردها، تب‌ها، دردهاي‌ مربوط‌ به‌

رويش‌ دندان‌ها، سرخك‌، مخملك‌، آبله‌ و امثالهم‌. پزشكي‌ كه‌ اين‌ مسائل‌ را با داروها پاسخ‌

مي‌گويد نه‌ رشد را مي‌شناسد و نه‌ كودك‌ را هر چند كه‌ متخصص‌ اطفال‌ باشد. فهم‌ او از

كودك‌ و رشد او، حتّي‌ بسيار نازل‌تر از يك‌ فهم‌ نباتي‌ است‌. در نظر او، كودك‌ يك‌ گياه‌ گريان‌

است‌ كه‌ بايد خفه‌ شود. اين‌ كل‌فلسفه‌ طب‌ كودكان‌ است‌. كل‌ علم‌ تغذية‌ كودك‌ نيز بر همين‌

فلسفه‌ پديد آمده‌ است‌. از اين‌ منظر شير مادر يك‌ ماية‌ بيوشيمي‌ است‌ كه‌ به‌ آساني‌ در

لابراتوارها قابل‌ توليد مي‌باشد و لذا بسيار هم‌ كم‌ خطرتر و مفيدتر و مغذي‌تر است‌ زيرا

امراض‌ احتمالي‌ مادر را با خود دارا نيست‌.

از اين‌ وجه‌ كه‌ بگذريم‌ به‌ فلسفه‌ امراض‌ كودكان‌ بعنوان‌ «عذاب‌» مي‌رسيم‌. آيا كودكان‌

چه‌ گناهي‌ مرتكب‌ شده‌اند كه‌ مستوجب‌ عذاب‌ هستند؟ آيا براستي‌ كودك‌، عذاب‌ مي‌كشد؟

دكتر علي اكبر خانجاني

كتاب ماليخولياي پزشكي


لینک دانلود کتاب از سایت بنیاد نشر استاد خانجانی:

http://khanjay.com/book/malikhuliaie%20pezeshki.zip

ارسال نظر جدید

نام (الزامی)

ایمیل (الزامی)

کد CAPTCHA
Enter the code shown above:

خرید شارژ مستقیم تلفن همراه: خرید شارژ ایرانسل، خرید شارژ همراه اول، خرید شارژ رایتل، خرید شارژ تالیا

سئو و بهینه سازی سایت

طراحی سایت

مبمل و مبلمان استیل

خرید و فروش انواع سنگ

صفحه اصلی پورتال اینفوپرشیا فروشگاه آنلاین اینفوپرشیا خرید و فروش نام دامنه (دامین) طراحی سایت و طراحی پرتال سئو و بهینه سازی سایت
آژانس مسافرتی، ویزا و اقامت صنایع دستی ایرانی طلا و جواهرات ایرانی تجهیزات و خدمات شبکه تبلیغات آنلاین و بازاریابی اینترنتی
اخبار، روزنامه ها و خبرگزاری ها دانشگاه ها و پارک های علم و فناوری بیمارستان ها و مراکز درمانی سازمان ها و نهادهای دولتی گالری تصاویر اینفو پرشیا
سمینارها و کنگره های علمی انتشارات و مقالات علمی روانشناسی، مشاوره و بهداشت روان خانه های هوشمند حمایت از ایده های نو و ابتکاری
بهترین دایرکتوری وب تشریحی

سایت ها و پیوندهای تبلیغاتی
استخر بادی تخت بادی تشک بادی قایق بادی تخت خواب بادی
ثبت شرکت گواهینامه ایزو استاندارد محصول اروپا فلزیاب فهرست روزنامه های ایران
سئو طراحی سایت خدمات هاست و سرور مجازی سئو مرکز مشاوره آرمانا
بیمه تور لحظه آخری خرید شارژ ایرانسل، همراه اول، رایتل دانلود آهنگ جدید اطلاعات پرواز
دکوراسیون منزل پخش زنده اطلاعات پرواز نقشه تهران مرکز مشاوره روان آوا