شادمانی در دانشجویان دانشگاه هنر اصفهان و عوامل همبسته با آن
پنجشنبه, 10 فروردين, 1396
ثبت نام
فروش انواع تشک بادی، تخت خواب بادی، استخر بادی و قایق بادی در فروشگاه اینتکس فروش انواع لپ تاپ، نوت بوک و تبلت بهینه سازی سایت، ارتقاء سایت و سئو طراحی سایت و طراحی پرتال

شما در اين صفحه هستيد >> مقالات  
بانك اطلاعات مقالات روانشناسي و مشاوره
04
شادمانی در دانشجویان دانشگاه هنر اصفهان و عوامل همبسته با آن

شادمانی در دانشجویان دانشگاه هنر اصفهان و عوامل همبسته با آن

 

دكتر سید ابراهیم جعفری، دكتر محمدرضا عابدی ، دكتر محمد جواد لیاقتدار

دانشگاه اصفهان

 

مقدمه   

یكی از متغیرهیی كه در سال‌هی اخیر با رشد و توسعه روانشناسی مثبت‌نگر مورد مطالعه قرار گرفته است شادمانی است. اهمیت مطالعه شادمانی به حدی است كه برخی پژوهشگران قدیمی و نظریه‌پرداز افسردگی از جمله سلیگمن (2000) معتقد است بهتر است بجی توجه به افسردگی به شادمانی توجه نمائیم. ین توجه باعث شده است پژوهشگران مختلف ضمن تعریف شادمانی پژوهشهیی نیز در مورد عوامل موثر و شیوه هی افزیش آن انجام دهند.

اگر چه از شادمانی تعاریف مختلفی شده است ولی آرگیل و همكاران (1989) شادمانی را تركیبی از عاطفه مثبت، رضیت از زندگی و عدم وجود عواطف منفی مثل افسردگی و اضطراب می دانند.

  

   پژوهش‌هی مربوط به شادمانی از دهه 70 تا كنون روند رو به رشدی داشته است.

كنستان تینونپل (1970) در مطالعه‌ی تحت عنوان بررسی برخی از عوامل همبسته با شادمانی دانشجویان كارشناسی دانشگاه راجیستر آمریكا با توزیع یك پرسشنامه 10 درجه‌ی  بین 581 نفر از دانشجویان به ین نتیجه رسید كه دانشجویان پسر در ابتدی تحصیل خود از شادمانی كمتری برخوردارند پس از طی دوره چهار ساله تحصیل، شادی پسران افزیش ولی شادی دختران كاهش یافت.

 

    فرانسیس[1] و همكاران (2003) در پژوهشی در زمینه شادمانی دانشجویان دانشگاه "وورزبرگ"[1] پرسشنامه شادمانی آكسفورد  را به 311 دانشجوی دختر و پسر دادند. نتیج حاكی از ین است كه تفاوت معناداری بین شادمانی دختران و پسران وجود ندارد و میانگین شادمانی پسران 6/41 و دختران 1/43 می‌باشد. فرانسیس و همكاران (1998) در پژوهش به مقیسه  شادمانی دانشجویان كشورهی آمریكا، انگلیس، كانادا و استرالیا پرداخت. نتیج حاكی از ین است كه میانگین شامانی دانشجویان ین دانشگاه‌ها از 36 تا 42 است.

پژوهش علیپور و نوربالا (1378) نشان داد میانگین شادمانی دانشجویان دختر و پسر دانشگاه‌هی علامه طباطبائی و شاهد به ترتیب 96/45 و 53/45 می‌باشد یعنی تفاوت معناداری بین دو گروه وجود ندارد.

 

       بالندگی، سرزندگی و نشاط روانی انسان به دلیل تأثیرات قابل ملاحظه‌ی كه تمامی جنبه‌هی شخصیتی او و چگونگی بروز و ظهور رفتارهی مختلف انسان را دارد همیشه ذهن محققان و پژوهشگران را متوجه خود ساخته است، لكن اقدامات عملی مفید و موثر در ین خصوص كمتر صورت پذیرفته است. طبیعی است بررسی میزان شادمانی و فاكتورهی همبسته در میان جوانان به ویژه دانشجویان در جهت دادن وسازمان  دهی رفتارهی آنها نقش تعیین كننده‌ی را خواهد داشت. ین پژوهش در پی آن است تا میزان شادمانی دانشجویان دانشگاه هنر اصفهان و عوامل همبسته با آن را بررسی نموده و بر اساس آن راهبردهی لازم در خصوص تقویت زمینه‌هی مؤثر بر آن را ارائه نمید.

 

روش پژوهش

 

جامعه

 دانشجویان دانشگاه هنر اصفهان كه تعداد آنان در سال تحصیلی 83-82 ، 596 نفر (347 دختر و 249 پسر) بود.

 

نمونه

 تعداد 60 نفر از دانشجویان ین دانشگاه (30 نفر دختر و 30 نفر پسر) به طور تصادفی ساده ، طبقه‌ی از  دانشكده‌هی ین دانشگاه انتخاب شدند.

 

ابزار

 ابزار پژوهش آزمون‌هی شادمانی آكسفورد و فوردیس بود، آزمون شادمانی آكسفورد جهت اندازه‌گیری میزان شامانی به كار برده شد. آزمون فوردیس جهت تعیین عوامل شناختی – رفتاری مؤثر بر شادمانی اجر شد. آزمون آكسفورد از جمله مهمترین ابزارهی سنجش شادمانی است كه در 1989 توسط آرگیل ولو ساخته شد. در یران ین آزمون توسط علی‌پور و نوربالا (1378) ترجمه شد و روائی و پییی آن تعین شد  و توسط عابدی، جعفری و لیاقتدار (1382) هنجاریابی شد. پژوهش علی پور و نور بالا نشان داد پییی ین ابزار با آلفی  كرونباخ 98/0 و پییی بازآزمیی آن 79/0 است.

 

پرسشنامه شادمانی فوردیس توسط یزنك (1990) بر اساس دیدگاه فوردیس ساخته شد. در یران پرسشنامه فوق بری استفاده در پژوهشی توسط عابدی (1380) ترجمه شد، رویی محتویی ین پرسشنامه توسط ده متخصص تأئید شد، پیائی بازآزمیی پرسشنامه پس از دو ماه ارزیابی با تعداد 50 نفر، 7/0 محاسبه شد و پیائی آن به روش آلفی كرونباخ با تعداد 200 نفر 92/0 به دست آمد.

 

نتیج و یافته‌ها

در ین پژوهش رابطه بین عوامل دموگرافیك جنسیت، تأهل، شاغل بودن یا نبودن دانشكده، شبانه یا روزانه بودن و خوابگاهی و غیر خوابگاهی بودن با شادمانی بررسی شد. در ین تحلیلی مانوی مربوط به بررسی ین رابطه نشان داد تنها متغیر جنسیت و خوابگاهی و یا غیر خوابگاهی بودن با شادمانی در رابطه است به ین صورت كه شادمانی دختران از پسران و دانشجویان غیر خوابگاهی از خوابگاهی بیشتر است.

 

جدول 1 تحلیل مانوی مربوط به رابطه بین عوامل دموگرافیك و میزان شادمانی

عوامل

مجموع مجدورات

df

میانگین مجدورات

F

معنی داری

توان

جنسیت

33/854

1

33/854

54/5

23/0

63/0

تأهل

70/135

1

70/135

88/0

35/0

15/0

اشتغال

03/112

1

03/112

72/0

39/0

13/0

دانشكده

21/13

1

21/13

08/0

77/0

05/0

شبانه یا روزانه

89/70

1

89/70

46/0

5/0

1/0

خوابگاهی یا غیر خوابگاهی

82/936

1

82/936

07/6

01/0

67/0

 

میانگین و انحراف معیار شادمانی دانشجویان به تفكیك جنسیت میانگین انحراف معیار دانشجویان به تفكیك جنسیت

خوابگاهی و غیر خوابگاهی پسران در جدول شماره (2) و (3) آمده است.

 

جدول 2 میانگین و انحراف معیار نمرات شادمانی دانشجویان به تفكیك جنسیت

میانگین

انحراف معیار

تعداد

دختر

83/48

49/13

30

پسر

83/40

20/12

30

كل

83/44

38/13

60

 

 

جدول 3 میانگین و انحراف معیار نمرات شادمانی دانشجویان به تفكیك خوابگاهی یا غیر خوابگاهی پسران

میانگین

انحراف معیار

تعداد

خوابگاهی

41

58/14

20

غیر خوابگاهی

75/46

48/12

40

 

بری تعیین عوامل شناختی – رفتاری شادمانی نمره عوامل شانزده‌گانه زیر با استفاده از پرسشنامه فوردیس محاسبه شد و با تحلیل رگرسیون چند متغیری به روش ورود، رابطه بین شادمانی و ین عوامل بررسی شد. ین عوامل شانزده‌گانه عبارتند از: فعالیت، روابط اجتماعی، از بین بردن احساسات منفی، خوش‌بینی، بیان احساسات، سطح توقعات پیین، خود بودن، صمیمیت، برنامه‌ریزی، توجه به زمان حال، اولویت دادن به شادی، خلاقیت، دوری از نگرانی، پرورش شخصیت سالم، پرورش شخصیت اجتماعی و شادمانی كلی.

نتیج ین تحقیق در جدول شماره (4) آمده است.

 

جدول 4 تحلیل رگرسیون چند متغیره بری بررسی رابطه بین شادمانی و عوامل شناختی- رفتاری

مجموع مجذورات

df

میانگین مجذورات

F

معناداری

رگرسیون

09/8443

16

69/527

69/10

000

باقیمانده

24/2121

43

33/49

كل

33/10564

59

 

در مرحله بعد از تحلیل رگرسیون به شیوه گام به گام استفاده شد و معلوم شد چهار متغیر با شادمانی رابطه معنی‌داری دارند، ترتیب اهمیت ین عوامل با توجه به ‌R2 سهم هر متغیر در جدول شماره (5) آمده است.

جدول 5 ترتیب اهمیت عوامل با توجه بهR2 سهم خالص هر متغیر

عوامل

R2 معادله

R2 سهم خالص هر متغیر

معنی داری

بیان احساسات

54/

54/

000

پرورش شخصیت سالم

61/

07/

000

روابط اجتماعی

7/

09/

000

اولویت دادن به شادی

74/

04/

000

 

 

بحث

یافته هی پژوهش حاضر حاكی از ین است كه میانگین شادمانی دانشجویان دانشگاه هنر 83/44 باانحراف معیار 38/13 است. ین نتیجه با پژوهش‌هی فرانسیس و همكاران (1998) فرانسیس و همكاران( 2003)، علیپور و همكاران(1378) همسو است .در پژوهش هی فوق نیز میانگین شادی تقریبا حدود همین عدد بدست آمده است. نكته دیگر كه از نتیج ین پژوهش بدست می ید وجود  تفاوت معنادار میان شادمانی دختران و پسران دانشجو می باشد كه با پژوهشهی فرانسیس و همكاران (1998) و (2003) و علیپورو نوربالا (1378) وبسیاری از پژوهش هی مشابه ناهمخوان است. علت ین ناهمخوانی را شید بتوان در ماهیت رشته هی هنری و همچنین تفاوت موجود میان فضی ویژه، در خصوص  روابط اجتماعی ین دانشجویان در مقیسه با سیر دانشجویان جستجو كرد.

 

یكی دیگر از یافته هی ین پژوهش ین است كه 74 درصد واریانس شادمانی تنها با چهار عامل بیان احساسات، پرورش شخصیت سالم، روابط اجتماعی و اولویت دادن به شادی تبیین شده است كه در ین میان سهم عمده(54%) به بیان احساسات اختصاص دارد.

ین نتیجه با یافته هی پژوهش عابدی( 1381) كه در یافت بیان احساسات در یجاد شادمانی مؤثر است و فوردیس (1977) و 01983) كه پرورش شخصیت سالم ، روابط اجتماعی،  اولویت دادن به شادی را از  عوامل مهم شادمانی می‌داند همخوانی دارد.

تعداد امتیازات: (5) Article Rating
تعداد مشاهده خبر: (1476)
کد خبر: 74

RSS comment feed نظرات ارسال شده

هم اکنون هیچ نظری ارسال نشده است. شما می توانید اولین نظردهنده باشد.

ارسال نظر جدید

نام (الزامی)

ایمیل (الزامی)

کد CAPTCHA
Enter the code shown above:

خرید شارژ مستقیم تلفن همراه: خرید شارژ ایرانسل، خرید شارژ همراه اول، خرید شارژ رایتل، خرید شارژ تالیا

سئو و بهینه سازی سایت

طراحی سایت

مبمل و مبلمان استیل

خرید و فروش انواع سنگ

صفحه اصلی پورتال اینفوپرشیا فروشگاه آنلاین اینفوپرشیا خرید و فروش نام دامنه (دامین) طراحی سایت و طراحی پرتال سئو و بهینه سازی سایت
آژانس مسافرتی، ویزا و اقامت صنایع دستی ایرانی طلا و جواهرات ایرانی تجهیزات و خدمات شبکه تبلیغات آنلاین و بازاریابی اینترنتی
اخبار، روزنامه ها و خبرگزاری ها دانشگاه ها و پارک های علم و فناوری بیمارستان ها و مراکز درمانی سازمان ها و نهادهای دولتی گالری تصاویر اینفو پرشیا
سمینارها و کنگره های علمی انتشارات و مقالات علمی روانشناسی، مشاوره و بهداشت روان خانه های هوشمند حمایت از ایده های نو و ابتکاری
بهترین دایرکتوری وب تشریحی

سایت ها و پیوندهای تبلیغاتی
استخر بادی تخت بادی تشک بادی قایق بادی تخت خواب بادی
ثبت شرکت گواهینامه ایزو استاندارد محصول اروپا فلزیاب فهرست روزنامه های ایران
سئو طراحی سایت خدمات هاست و سرور مجازی سئو مرکز مشاوره آرمانا
بیمه تور لحظه آخری خرید شارژ ایرانسل، همراه اول، رایتل دانلود آهنگ جدید اطلاعات پرواز
دکوراسیون منزل پخش زنده اطلاعات پرواز نقشه تهران مرکز مشاوره روان آوا