مقیسه نگرش دانشجویان دانشكده‌‌ه ی علوم انسانی و مهندسی دانشگاه شیراز به دوستی دختر و پسر
پنجشنبه, 10 فروردين, 1396
ثبت نام
فروش انواع تشک بادی، تخت خواب بادی، استخر بادی و قایق بادی در فروشگاه اینتکس فروش انواع لپ تاپ، نوت بوک و تبلت بهینه سازی سایت، ارتقاء سایت و سئو طراحی سایت و طراحی پرتال

شما در اين صفحه هستيد >> مقالات  
بانك اطلاعات مقالات روانشناسي و مشاوره
04
مقایسه نگرش دانشجویان دانشكده‌‌ ی علوم انسانی و مهندسی دانشگاه شیراز به دوستی دختر و پسر

مقیسه نگرش دانشجویان دانشكده‌‌ه ی علوم انسانی و مهندسی دانشگاه شیراز به دوستی دختر و پسر

 

دکتر بهرام جوکار

دانشگاه شیراز

 

مقدمه

تحقیقات انجام شده در زمینه دوستی با جنس مخالف در فرهنگ غرب در طی 30 سال اخیر رشد چشم‌گیری داشته است. (مونسور 1996، به نقل از مسمن و همكاران 2000 ) نكته قابل توجه در ین تحقیقات آن است كه در تمامی ین پژوهشها رابطه با جنس مخالف یك امر طبیعی فرض شده است. نگاهی به محورهی پژوهشی موید ین مدعا است. (آدامز، 1985؛ اومرا ، 1989؛ مونسور و همكاران 1992، 1993، 1994 ؛ لین و راس بالت 1995 ؛ ریدر 2000 ؛ عفیف و فالكنو 2000، مسمن و همكاران 2000، بلسك ریچك و باس 2001 ) نگاهی به بخشهی مقدمه ین پژوهشها نشانگر آن است كه رابطه با جنس مخالف بعنوان امری طبیعی، ضروری (گریفین و اسپارك 1990؛ مونسور 1992 ) عامل حفظ سلامت و بهداشت روان و از ملزومات تحولی دوران جوانی مطرح شده است. (ساوین - ویلیامز و برنادت، 1990 ؛ مسمن، كانری و هاس 2000 ).  

اما قضیه در فرهنگهی اسلامی نظیر جامعه اسلامی یران بگونه‌ی دیگر است در ین فرهنگها بر اساس تعالیم دینی، عرف و سنتهی اجتماعی، و حتی قوانین حقوقی رابطه با جنس مخالف تابع شریط خاصی و بشكلی محدود مورد پذیرش است. بر همین اساس ین رابطه، به صورت پنهانی و معمولاً توام با اضطراب شكل می‌گیرد و از جانب والدین، اولیاء آموزشی و دولتی بعنوان یك رفتار نابهنجار بررسی می‌شود. علی رغم چنین محدودیتهیی ظاهراً، ینگونه روابط بین جوانان در طی سالهی اخیر شیوع بیشتری یافته است. پژوهش حاضر با هدف بررسی نگرش دانشجویان دختر و پسر رشته‌هی مهندسی و علوم انسانی نسبت به دوستی دختر و پسر انجام گرفت. هدف اصلی آن بود كه میزان موافقت و مخالفت با ین رابطه، بر مبنی ملاكهی شخصی و بیرونی (خانوادگی، مذهبی، اخلاقی و اجتماعی) تعیین شود. با توجه به طبیعی بودن ینگونه روابط در فرهنگ غرب انجام چنین تحقیقاتی معنا ندارد و ماهیت تحقیقات غربی بگونه‌ی است كه تنها به انواع، عوامل موثر و پیامدهی ینگونه روابط توجه شده است. (بری مروری بر تحقیقات به ریدر 2000، بلسك ریچك و باس 2001 مراجعه شود) . در یران نیز شمار ینگونه تحقیقات اندك است و بجز چند مقاله تجربی (عارفی 1380، كوثری ) و برخی مقالات غیرتجربی (Article ) در سطح روزنامه و مجلات، پژوهش جدی در ین زمینه نشده است.

 

روش تحقیق

مشاركت كنندگان

نمونه پژوهش حاضر شامل 170 دانشجوی دختر (83 نفر) و پسر (87 نفر)  ترم چهار رشته‌هی مختلف دانشكده مهندسی (90 نفر) و علوم انسانی (80 نفر) دانشگاه شیراز بودند كه به شیوه خوشه‌ی مرحله‌ی انتخاب شدند.

 

ابزار پژوهش

پرسشنامه محقق ساخته شامل دو بخش بود. بخش اول سوالات جمعیت شناختی و بخش دوم شامل 55 گویه در زمینه نگرش به دوستی دختر و پسر بود در مقابل هر گویه 5 گزینه در قالب طیف لیكرت قرار داشت كه از كاملاً موافق تا كاملاً مخالف بود. و برحسب منفی یا مثبت بودن از 5 تا 1 نمره گذاری می‌شد.

بری ساخت پرسشنامه ابتدا ؛ گویه‌هی هر حوزه (اجتماعی، خانوادگی، مذهبی، اخلاقی و شخصی) طراحی شدند و سپس با نظرخواهی از اساتید و دانشجویان گویه‌ها در حوزه‌هی مختلف جیگزین شدند. به منظور تعیین رویی از روش تحلیل عامل و مقیسه گروه‌هی شناخته شده و بری تعیین پییی از ضریب همسانی درونی آلفا كرونباخ استفاده شد.

 

نتیج تحلیل عاملی به شیوه مولفه‌هی اصلی با چرخش واریماكس بیانگر وجود دو عامل اصلی در پرسشنامه بود. ملاك استخراج عوامل شیب منحنی scree و ارزش ویژه بالاتر از یك بود. عوامل استخراجی تحت عناوین ملاكهی بیرونی و شخصی نام گذاری شدند. لازم به توضیح است كه از مجموع 55 سوال 6 سوال به دلیلی همچون بار عاملی مشترك یا پیین بودن بار عاملی حذف و در نهیت 37 گویه به ملاكهی بیرونی (خانوادگی، مذهبی، اخلاقی) و 13 گویه به ملاكهی شخصی اختصاص یافت. نتیج مقیسه دو گروه باتجربه و بدون تجربه دوستی نیز بیانگر تفاوت معنی‌دار نمرات دو گروه در هر دو عامل بود كه شاهدی بر رویی پرسشنامه بود.

ضریب پییی آلفی کرونباخ بری ملاك بیرونی برابر 96/0 و بری ملاك شخصی برابر 91/0 بود كه موید پییی مطلوب پرسشنامه بود.

 

نتیج و بحث

نتیج تحلیل عاملی پرسشنامه حكیت از آن داشت كه ظاهراً در فرهنگ یرانی ارزشهی مذهبی، خانوادگی، اخلاقی و اجتماعی در هم تنیدگی دارند و قابل تفكیك نیستند. مدل دو عاملی استخراج شده در ین پژوهش با مدل چهار عاملی مقیسه شده نشان از برازش بهتر و بالاتر مدل دو عاملی داشت.

نتیج مقیسه نمرات دختران و پسران در ابعاد بیرونی و شخصی، با استفاده از آزمون    t  مستقل نشان‌گر آن بود كه پسران بر اساس هر دو ملاك و در مجموعه نگرش مثبت‌تر به رابطه با جنس مخالف دارند نتیج در جدول شماره 1 آورده شده است:

 

 

جدول 1 مقیسه نمرات دانشجویان دختر و پسر در مورد رابطه با جنس مخالف

ابعاد

پسر 85=N

دختر82=N

درجة آزادی

مقدار t

سطح معنی‌داری

M

SD

M

SD

165

6/3

001/0

بیرونی

98/106

86/28

09/91

07/32

شخصی

88/37

57/11

51/28

32/10

51/5

001/0

كل

87/144

04/38

60/119

17/40

17/4

001/0

 

ین یافته در راستی تحقیقاتی است كه مردان به دلیل مختلف تمیل بیشتر به ینگونه روابط دارند. علت ین مسئله می‌تواند تا حدی ناشی از استانداردهی متفاوت اجتماعی در مورد دختران و پسران در فرهنگ یرانی باشد. در جامعه یران همچون اكثر جوامع، سخت‌گیری پیرامون ین روابط كمتر است. تعبیر دیگری كه از ین نتیجه می‌توان داشت آن است كه عامل بازدارنده اصلی در ینگونه روابط، عوامل بیرونی است و در صورت حذف چنین بازدارنده‌هیی تمیل افراد به ینگونه روابط بیشتر خواهد بود چنانچه در مورد پسران كه بازدارنده‌ها ضعیف‌ترند موافقت بیشتر است. البته توجیه دیگری كه در ادبیات تحقیقاتی و نظری آورده شده تفاوتهی فیزیولوژیك و تمیلات جنسی قوی‌تر پسران به چنین روابطی است.

مقیسه نمرات دانشجویان رشته‌هی علوم انسانی و مهندسی نشان داد كه در مجموع دانشجویان رشته‌هی مهندسی نگرش مثبت‌‌تر به رابطه با جنس مخالف دارند. در ملاكهی شخصی تفاوت معنی‌داری مشاهده نشد اما در ملاك بیرونی و نمره كل نمره دانشجویان مهندسی بالاتر بود. نتیج آزمون  t مستقل بری مقیسه دو گروه در جدول شماره 2 آورده شده است:

 

جدول 2 مقیسه نمرات دانشجویان علوم انسانی و مهندسی در مورد رابطه با جنس مخالف

ابعاد

علوم انسانی 92=N

مهندسی 77=N

درجة آزادی

مقدار t

سطح معنی‌داری

M

SD

M

SD

167

74/2

007/0

بیرونی

32/93

29/30

31/106

06/31

شخصی

51/32

54/11

97/33

29/12

79/0

NS

كل

83/125

22/40

28/140

23/40

32/2

007/0

 

عدم تفاوت معنی‌داری بین دو گروه مهندسی و علوم انسانی در ملاكهی شخصی ظاهراً بیانگر ین مسئله است كه در بعد شخصی دانشجویان دو رشته شیوه نگرش یكسانی به قضیه دارند. ولی ظاهراً استانداردهی بیرونی در دو دانشكده با هم متفاوت است و علت تفاوت دو گروه در ملاكهی بیرونی می‌تواند ناشی از ین استانداردهی دوگانه باشد. بعبارت دیگر شریط ارتباطی، محیط و حتی محتوی دروس و برنامه‌هی درسی بگونه‌ی است كه در دانشكده مهندسی میزان موافقت با ین گونه روابط بیشتر بوده است. البته بری اظهارنظر قطعی‌تر در ین مورد لازم است تا در تحقیقات آتی شریط اقتصادی، اجتماعی خانواده دانشجویان و جو دانشكده بعنوان متغیرهی مداخله‌گر كنترل شوند.

نتیج مقیسه ملاكهی شخصی و ملاكهی بیرونی با استفاده از آزمونt  وابسته در كل گروه نشان داد كه در مجموع موافقت افراد با دوستی دختر و پسر بیشتر با لحاظ‌نمودن دلیل بیرونی است (22/7 = t  t 169= df 0001/0< p) ین نتیجه اگر چه تا حدودی عجیب می‌نمید اما بیانگر آن است كه افراد در موافقت یا مخالفت با ین رابطه بیشتر به دنبال توجیهات اخلاقی، مذهبی و اجتماعی هستند.

تعداد امتیازات: (2) Article Rating
تعداد مشاهده خبر: (1345)
کد خبر: 76

RSS comment feed نظرات ارسال شده

هم اکنون هیچ نظری ارسال نشده است. شما می توانید اولین نظردهنده باشد.

ارسال نظر جدید

نام (الزامی)

ایمیل (الزامی)

کد CAPTCHA
Enter the code shown above:

خرید شارژ مستقیم تلفن همراه: خرید شارژ ایرانسل، خرید شارژ همراه اول، خرید شارژ رایتل، خرید شارژ تالیا

سئو و بهینه سازی سایت

طراحی سایت

مبمل و مبلمان استیل

خرید و فروش انواع سنگ

صفحه اصلی پورتال اینفوپرشیا فروشگاه آنلاین اینفوپرشیا خرید و فروش نام دامنه (دامین) طراحی سایت و طراحی پرتال سئو و بهینه سازی سایت
آژانس مسافرتی، ویزا و اقامت صنایع دستی ایرانی طلا و جواهرات ایرانی تجهیزات و خدمات شبکه تبلیغات آنلاین و بازاریابی اینترنتی
اخبار، روزنامه ها و خبرگزاری ها دانشگاه ها و پارک های علم و فناوری بیمارستان ها و مراکز درمانی سازمان ها و نهادهای دولتی گالری تصاویر اینفو پرشیا
سمینارها و کنگره های علمی انتشارات و مقالات علمی روانشناسی، مشاوره و بهداشت روان خانه های هوشمند حمایت از ایده های نو و ابتکاری
بهترین دایرکتوری وب تشریحی

سایت ها و پیوندهای تبلیغاتی
استخر بادی تخت بادی تشک بادی قایق بادی تخت خواب بادی
ثبت شرکت گواهینامه ایزو استاندارد محصول اروپا فلزیاب فهرست روزنامه های ایران
سئو طراحی سایت خدمات هاست و سرور مجازی سئو مرکز مشاوره آرمانا
بیمه تور لحظه آخری خرید شارژ ایرانسل، همراه اول، رایتل دانلود آهنگ جدید اطلاعات پرواز
دکوراسیون منزل پخش زنده اطلاعات پرواز نقشه تهران مرکز مشاوره روان آوا